Конференція трудового колективу

Конференція трудового колективу університету є вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету. У ній мають бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу університету, зокрема й виборні представники з числа студентів. Загальна кількість делегатів конференції становить не менше 400 осіб.

Термін повноважень делегатів конференції від працівників університету становить три роки; делегатів конференції, які є виборними представниками з числа студентів — один рік, делегатів конференції від аспірантів і докторантів — один рік. Норми представництва делегатів конференції від працівників, студентів, аспірантів і докторантів університету визначає Вчена рада університету. Не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції повинні становити науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету, які працюють у ньому на постійній основі.

Конференцію проводять у разі потреби, але не рідше одного разу на рік за ініціативою ректора, Наглядової ради університету, Вченої ради університету, Первинної профспілкової організації працівників, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів, вищого органу студентського самоврядування університету або ініціативної групи, яка повинна зібрати не менше 1/4 підписів працівників університету, для яких університет є основним місцем роботи.

Конференція трудового колективу університету:

погоджує за поданням вченої ради університету Статут університету чи зміни (доповнення) до нього;

затверджує Правила внутрішнього розпорядку університету;

затверджує Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом університету;

затверджує Угоду між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів, вносить до неї зміни та доповнення;

 • заслуховує щороку звіт ректора та оцінює його діяльність;
 • затверджує програми економічного і соціального розвитку університету;
 • розглядає питання соціального захисту працівників університету;
 • за обґрунтованим поданням Наглядової ради або вченої ради університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора;
 • обирає представників до складу вченої ради університету з числа працівників університету;
 • заслуховує звіти ректора та профспілкових комітетів університету про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету та Угоди між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів;
 • розглядає інші питання діяльності університету.

Рішення конференції вважають правомочним, якщо на ній були присутніми не менше як 2/3 її складу.

Конференція трудового колективу обирає такі постійні комісії:

 • з нагляду за дотриманням норм законодавства та Статуту університету;
 • з етики виробничих відносин;
 • з контролю фінансової діяльності;
 • з трудових спорів (відповідно до законодавства про працю).

 

Корисні посилання