Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»

Сайт інституту

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» — це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему освітніх, методичних та науково-експертних послуг, завойовує все бiльше визнання серед фахівців органів публічної влади, підприємців і широкої громадськостi.

Зважаючи на інтегрованість у публічно-управлінські процеси, інститут виконує консолідовану роль у фаховому обговоренні питань, пов’язаних із важливими змінами в державі й суспільстві, й рухається в напрямі суспільних перетворень, демонструючи професійне ставлення й конструктивні підходи до розв’язання поставлених завдань.

 

Інститут покликаний задовольнити суспiльну потребу в пiдготовці професiйних керiвників нової генерацiї, морально орiєнтованих на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, корпоративному секторі економіки, бізнес-структурах, організаціях громадянського суспільства, запроваджуючи високу адмiнiстративну культуру й утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місія інституту — забезпечення сучасної та якісної підготовки висококваліфікованих управлінців для розв’язання завдань інноваційного сталого розвитку українського суспільства, формування професійних компетентностей і лідерських якостей фахівців на основі кращих міжнародних практик та демократичних цінностей.

Місія інституту визначає його діяльність, яка полягає у підготовці високопрофесійних кадрів, забезпеченні потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій та установ різних сфер суспільства й галузей економіки у фахівцях, здатних компетентно й відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам в Україні.

Інститут здійснює науково-методичне супроводження освітньої діяльності з метою підвищення фаховості й компетентності управлінських кадрів. Насамперед це стосується освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) і першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування» за світовими і європейськими зразками.

Крім цього, інститут не обмежується наявними програмами, а диверсифікує процес підготовки у напрямі запровадження сертифікатних програм, спрямованих на підготовку новообраних депутатів різних рівнів, майбутніх префектів або урядників, голів новостворених ОТГ, топменеджерів соціально відповідальних підприємств, керівників громадських організацій та неурядових структур.

 

У систему професійної підготовки упроваджуються постійні вдосконалення відповідно до потреб стейкхолдерів, зокрема практикоорієнтоване проєктне навчання: студенти вчаться розв’язувати конкретні практичні завдання в реальних умовах сьогодення.

Інститут забезпечує безперервний цикл підготовки професійних управлінців упродовж життя. Підготовка є не лише формалізованою (довгострокові й короткострокові програми), а й сучасною: дуальна освіта, проєктно- і проблемноорієнтоване навчання, спрямоване на результати, якісне забезпечення реалізації повного HR-циклу — починаючи зі старту кар’єри, професійного розвитку і завершуючи мотивацією за набуті компетентності та їх застосування на практиці.

Директор

bielova

Людмила Олександрівна Бєлова
доктор соціологічних наук, професор 

Телефон: +380 (67) 712-20-58, +380 (50) 975-83-93
Електронна пошта: ipa@karazin.ua

Корисні посилання