Центр колективного користування науковим обладнанням

Центр колективного користування науковим обладнанням Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 року, № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням» і є структурним підрозділом університету в складі науково-дослідної частини.

Головна мета центру — сприяння проведенню наукових досліджень і виконанню науково-технічних (експериментальних) розробок, результати яких мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання, реалізації найбільш важливих й актуальних для держави напрямів розвитку науки й техніки через надання доступу до унікального наукового обладнання вітчизняним та іноземним користувачам.

Основними завданнями центру є:

  • надання можливості вченим Каразінського університету, закладам вищої освіти та іншим підприємствам й організаціям України проводити дослідження на сучасному науковому обладнанні;
  • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень за допомогою обладнання центру;
  • підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються базами даних “Scopus” та “Web of Science Core Collection”, та відповідних наукометричних показників;
  • більш широке залучення здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • виконання робіт, які пов’язані з проведенням матеріалознавчих досліджень методами просвічувальної і растрової електронної мікроскопії, рентгенівського мікроаналізу, рентгенографії, спектрофотометрії, хроматографії, мас-спектрометрії та іншими аналітичними методами;
  • надання доступу для проведення матеріалознавчих досліджень науковим і науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, що навчаються в Каразінському університеті, вченим з інших закладів вищої освіти;
  • надання в установленому порядку платних послуг із проведення матеріалознавчих досліджень стороннім підприємствам та фізичним особам.

Наукові прилади

Автоматичний реєструючий спектрофотометр типу Specord UV VIS — це автоматичний реєструючий двопроменевий спектрофотометр для ультрафіолетової та видимої областей хвильових чисел.

Атомно-абсорбційний спектрометр МРА-915МД. Призначений для визначення вмісту хімічних елементів у воді, ґрунті, донних відкладах, атмосферному повітрі, а також у тканинах рослинного і тваринного походження. За допомогою спектрометра проводять експрес-аналіз і безперервний контроль складу речовин в технологічних процесах, а також вхідний контроль та контроль готової продукції.

Багатоцільовий рентгенівський дифрактометр Дрон-3. Він використовується для прецизійного визначення параметрів решітки, вивчення структурних характеристик широкого спектру речовин.

Безлунна камера. Вона призначена для вимірювання просторово-енергетичних характеристик антени у діапазоні частот від 800 МГц до 4 ГГц, може бути використана для вимірювання ефективної площі віддзеркалення електромагнітних хвиль від об’єктів.

Газоаналізатор ОКСІ 5М призначений для еколого-теплотехнічних вимірювань об’ємної частки кисню О2, окису вуглецю СО, оксиду азоту NО, діоксиду азоту NO2, діоксиду сірки SO2, тиску в газоході та температури в димових газах при обслуговуванні газового обладнання.

Датчик горючих газів модель MICRO CD–100 використовується для виявлення метану, пропану, бутану, еталону, аміаку, водню і багатьох інших горючих газів. Завдяки регульованій чутливості, навіть незначна концентрація газу може бути виявлена за лічені секунди.

Камери, оснащені безмасляними системами відкачування. Вони використовуються для препарування зразків і напилення технологічних шарів.

Комплект сучасного обладнання, що дозволяє проводити пошукові дослідження молекулярно-генетичних основ процесів життєдіяльності та аналізувати молекулярні причини патологічних порушень цих процесів. Напрями виклристання — онкологія, нанобіологія та наномедицина, молекулярна токсикологія, клітинні технології та терапія, біоінформаційні дослідження тощо.

Машина розривна 2055 Р–0,5. Вона призначена для випробування зразків з металу, гуми, пластмас, текстильних матеріалів на розтяг з найбільшою граничним навантаженням 5 кН, випробувань на розтяг, стиск, вигин, мало циклову втому при температурі (20 ±15) градусів.

Машина стиснення МС–1000 призначена для випробувань різних зразків.

Оптичний металографічний мікроскоп МІМ–8. Оптична система пристрою дозволяє здійснювати спостереження в умовах прямого освітлення, а також використовувати методики похилого освітлення і темного поля. Мікроскоп оснащений системою цифрової реєстрації зображень.

Просвічуючий електронний мікроскоп Вітчизняного виробництва Селмі ЕМХ 100БР. Це обладнання забезпечує можливість проведення in situ електронно-мікроскопічних і електронографічних досліджень.

Просвічуючий електронний мікроскоп вітчизняного виробництва Селмі ЕМ–125. Мікроскоп обладнаний оригінальною системою цифрової реєстрації електронно-мікроскопічних і електронографічних зображень, що виключає необхідність використання аналогових фотоматеріалів.

Просвічуючий електронний мікроскоп вітчизняного виробництва Селмі ПЕМ 125К. Ключовою особливістю приладу є запатентована система нагріву, що дозволяє проводити in situ електронно-мікроскопічні дослідження зразків в діапазоні температур від кімнатної до 1100°C.

Растровий електронний мікроскоп JEOL JSM-840 виробництва фірми JEOL (Японія). Він оснащений системою рентгенофлуоресцентного мікроаналізу СЕЛМА ЕРС-1. Отримання зображень можливо в діапазоні прискорювальних напруг від 1 до 40 kV.

Спектрофлуоріметр SCHIMADZU-RF6000. Флуоресцентна спектроскопія знайшла широке застосування в різних прикладних біологічних і біомедичних дослідженнях. 

Твердомір 2109 ТБ. Він призначений для виміру твердості металів за методом Брінелля.

Тердомір 2137 ТУ. Він призначений для виміру твердості металів за Віккерсом.

Y-установка «Дослідник» призначена для проведення радіаційних досліджень в області фізики, біофізики, радіобіології, фармакології, медицини, сільського господарства, легкої та харчової промисловості і дозволяє вести дослідження в проточних, циркуляційних та статичних умовах в інтервалі температур від −40 °С до +56 °С з інтервалом тисків від 10-5 атм до 100 атм.

Фотометр фотоелектричний КФК–3 (ВАТ ЗОМЗ) призначений для вимірювання спектрального коефіцієнта направленого пропускання, оптичної щільності і швидкості її зміни прозорих рідинних розчинів, для визначення концентрації речовин в розчинах після попереднього градуювання, для проведення біохімічних досліджень.

Фотонна спектроскопія. Система кореляційної фотонної спектроскопії “Zetasizer ZS” виробництва фірми Malvern, Велика Британія може використовуватися для визначення розмірів і дзета-потенціалу колоїдних частинок будь-якої природи (метали, напівпровідники, діелектрики, міцели поверхнево-активних речовин, тощо), розподілених у рідкій фазі, електрофоретичної рухливості протеїнів, а також дослідження мікрореології розчинів протеїнів і полімерів.

Фотогранулометр. Для отримання цифрових зображень фрагментів світлорозсіювальних поверхонь застосовується цифрова фотокамера Canon EOS, змонтована на оптичному монокулярном мікроскопі БІОЛАМ.

Шумомір GM1351. Призначений для вимірювання рівня звукового тиску в децибелах (дБ). Цей прилад відрізняється широким діапазоном вимірювання від 30 до 130 дБ і багатофункціональністю.

Когерентно-оптичний процесор зображень НДІ астрономії представляє собою аналоговий комп’ютер, що забезпечує амплітудну та фазово-амплітудну фільтрацію зображень.

Корисні посилання