Освітній процес в університеті

Освітній процес у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна є структурованою системою організаційних заходів, що спрямовані на реалізацію змісту освіти відповідно до вимог чинного законодавства щодо стандартів вищої освіти й освітньої діяльності. Нормативно-правовою базою організації навчального процесу є Закон України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, а також постанови й накази Міністерства освіти і науки України, програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів, а також Статут, положення, інструкції й документи Каразінського університету, зокрема навчальний план.

Навчальний план визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін і проходження практик, форми проведення навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального процесу та форми поточного і підсумкового контролю.

У Положенні визначено, що «освітній процес — це інтелектуальна, творча діяльність у галузі вищої освіти й науки, що провадиться в університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передавання, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості». Отже, освітня діяльність — це діяльність університету, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти та задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти.

Основними формами наукової та організаційно-методичної роботи в університеті є засідання вченої та науково-методичної рад університету, інститутів і факультетів, засідання навчально-методичних комісій кафедр, організація відкритих занять, контролю освітнього процесу, підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників тощо.

Підготовка здобувачів вищої, післядипломної освіти здійснюється в університеті за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньо-науковий) рівень. Навчання студентів здійснюється за денною (очною), заочною та дистанційною формами. Терміни навчання визначаються освітніми програмами підготовки фахівців певного освітнього рівня. Навчання може здійснюватися за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між університетом і підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

Освітній процес проходить у формі навчальних, практичних занять, виконання індивідуальних планів, контрольних і самостійних робіт. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні заняття та консультації.

Корисні посилання