Як бути студентом?

Студентське життя передбачає найрізноманітніші сценарії та можливості. Аби мати змогу завчасно будувати свої плани, ви повинні знати про процедури переведення, відновлення, відрахування, а також розуміти як оформити індивідуальний план або академічну відпустку.

Тож за яких умов студента можуть відрахувати з університету?

Це може трапитися за таких обставин:

  • за власним бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за порушення умов контракту;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Студента відраховують наказом ректора за поданням декана (директора інституту).

Особи, які навчалися за державним замовленням, можуть бути поновлені на місця державного замовлення за умови їх наявності. За відсутності вакантних бюджетних місць згадані вище особи за їхньою згодою можуть бути поновлені на навчання на контрактній основі.

А що необхідно зробити, аби поновитися в університеті і продовжити навчання?

Поновлення у складі студентів здійснюється ректором, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання й з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять.

Заява про поновлення або переведення повинна бути розглянута протягом двох тижнів і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Поновлення у складі студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється під час канікул наказом ректора.

До особистої справи поновленого студента додаються такі документи: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

У разі ж необхідності тимчасової перерви у навчанні, доцільно буде дізнатися про академічну відпустку. Вона являє собою перерву в навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, що не дають змоги провести відновлювальне лікування протягом навчання.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. Якщо необхідно, тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

Фото Світлана ІзюмськаВідпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, до досягнення дитиною шестирічного віку надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Студенти першого курсу не можуть скористатися правом на повторне навчання.

Кожен студент має індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти. У цьому документі міститься інформацію про перелік та послідовність вивчення ним навчальних дисциплін і проходження практик, обсяг навчального навантаження за усіма видами навчальної діяльності, види та строки підсумкового семестрового контролю та атестації, а також, у разі потреби, зміни до індивідуального навчального плану. Він складається на кожний навчальний рік.

Якщо у студента виникла необхідність внести зміни до індивідуального навчального плану та отримати дозвіл на встановлення індивідуального графіку освітнього процесу, то це є можливим за таких підстав:

  • реалізація студентом права на академічну мобільність;
  • медичні показники;
  • сімейні обставини;
  • реалізація права студентом на трудову діяльність у позанавчальний час, зокрема, за кордоном.

За виконання індивідуального навчального плану відповідає особа, яка навчається.

Більш детальна інформація у розділі «Організація навчального процесу».

Корисні посилання