Вчена рада університету

Сайт Вченої рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Вчена рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є колегіальним органом управління університетом. Її компетенцію, склад і термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут університету.

Термін повноважень Вченої ради становить пʼять років, а склад затверджується наказом ректора. Рішення Вченої ради університету набувають чинності за наказами та розпорядженнями ректора. Очолює Вчену раду університету її голова, якого обирають на засіданні таємним голосуванням з-поміж членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне звання).

Вчену раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна очолює ректор університету, професор Тетяна Кагановська. До складу Вченої ради університету входять за посадами, окрім ректора, проректори, декани факультетів (керівники навчально-наукових інститутів), учений секретар університету, директор центральної наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з-поміж завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів і докторантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених Статутом університету. При цьому не менш як 75% загальної кількості її складу мають становити наукові й науково-педагогічні працівники університету й не менш ніж 10% — виборні представники з-поміж студентів.

Засідання Вченої ради університету проходять зазвичай щомісяця, в останній понеділок, за винятком канікулярного періоду. Якщо на них присутні не менше ніж 2/3 складу ради, вони вважаються чинними. Позачергові засідання можуть бути скликані за ініціативою голови Вченої ради університету або на вимогу не менш ніж третини членів цієї ради. На них можуть запрошувати керівників структурних підрозділів закладу та інших осіб, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного.

Ухвалення рішень Вченою радою здійснюється відкритим або таємним голосуванням. Рішення вважається ухваленим, якщо присутні члени за нього проголосували простою більшістю голосів.

Діяльність Вченої ради реалізується за допомогою роботи постійних і тимчасових комісій, що керуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Регламентом Вченої ради університету. Перелік постійних комісій, їхній склад, питання, що виносяться на порядок денний, затверджуються Вченою радою.

Комісії готують проєкти рішень із відповідних питань та здійснюють контроль за їхнім виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань університетського життя. Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного своїх засідань, до роботи яких, крім членів Вченої ради, залучаються інші працівники закладу.

Зокрема в Каразінському університеті створено комісії з таких напрямів діяльності: кадрова робота, правові засади діяльності та регламенту, оптимізація структури університету, міжнародне співробітництво, навчально-виховна і методична діяльність, наукова робота, бюджетно-фінансова, соціально-економічна і господарча робота, відзначення нагородами.

Корисні посилання