Математики і інформатики

Сайт факультету

Наразі на чотирьох кафедрах факультету математики і інформатики (механіко-математичного факультету до 1 вересня 2015 року) організована підготовка бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями:

  • «Математика» — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»;
  • «Прикладна математика» — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»;
  • «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій»;
  • «Середня освіта (Математика)» — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр середньої освіти», вчитель математики та інформатики. 

На основі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів (строк навчання — 1,5 роки за освітньо-професійною програмою і 2 роки за освітньо-науковою програмою) за спеціальностями:

  • «Математика» — з присвоєнням кваліфікації «магістр з математики»;
  • «Прикладна математика» — з присвоєнням кваліфікації «магістр з прикладної математики»;
  • «Прикладна математика» (освітня програма «Теоретична та прикладна механіка», освітньо-професійний рівень) — з присвоєнням кваліфікації «магістр з теоретичної та прикладної механіки»;
  • «Комп’ютерні науки» — з присвоєнням кваліфікації «магістр з комп’ютерних наук»;
  • «Середня освіта (Математика)» з присвоєнням кваліфікації «магістр середньої освіти (математика), вчитель математики та інформатики».

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті сьогодні навчається понад 400 студентів за денною та заочною формами навчання.

Високому рівню підготовки випускників сприяє наукова співпраця факультету математики і інформатики з вченими закладів вищої освіти й науково-дослідницьких інститутів України, а також країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Зараз на факультеті навчається 5 переможців міжнародних шкільних олімпіад з математики та 10 переможців Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів.

Історія

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів розпочинається від моменту відкриття університету (з 1804 року) — з відкриттям кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук. На факультеті створені глибокі традиції самовідданої праці й любові до математики. Ці традиції започатковані ще першим професором математики Харківського університету — Т. Ф. Осиповським (1765–1832), який працював в університеті з 1803 до 1822 року й був ректором університету у 1813–1820 роках. Серед перших вихованців університету був видатний математик, академік Петербурзької академії наук М. В. Остроградський (1801–1862).

Надалі математичні традиції підтримувалися і розвивалися зусиллями таких видатних вчених, зокрема, як В. Г. Імшенецький (1832–1892), К. М. Андрєєв (1848–1921), О. М. Ляпунов (1857–1918), В. А. Стєклов (1864–1926), Д. М. Синцов (1867–1946), С. Н. Бернштейн (1880–1968). Механіко-математичний факультет організаційно сформувався у 1961 році. Першим його деканом став професор Д. З. Гордєвський (1901–1979). З 1 вересня 2015 року факультет отримав нову назву — факультет математики і інформатики.

Широко відома науково-педагогічна діяльність високопрофесійних вчених і викладачів факультету, як-от: Н. І. Ахієзер (1901–1980), Я. П. Бланк (1903–1988), В. М. Борок (1931–2004), В. Л. Герман (1914–1964), Г. А. Домбровський (1920–1996), Г. І. Дрінфельд (1908–2000), Є. М. Жмудь (1918–2008), Б. Я. Левін (1906–1993), М. С. Лівшиць (1917–2007), В. М. Майзель (1900–1943), В. П. Петренко (1936–1988), О. Я. Повзнер (1915–2008), О. В. Погорєлов (1919–2002), А. К. Сушкевич (1889–1961), І. В. Сухарєвський (1923–2000), І. Є. Тарапов (1926–2002), І. Ю. Чудинович (1949–2010), М. Й. Кадець (1923–2011), Б. В. Новіков (1946–2014), А. П. Гришин (1941–2015), І. Д. Чуєшов (1951–2016), Ю. В. Гандель (1934–2017), В. Г. Дрінфельд, Ю. І. Любич, С. А. Масалов, Й. В. Островський, Ю. К. Сіренко, В. О. Щербина, А. Г. Руткас, А. А. Янцевич.

У наш час творчу атмосферу факультету завзято підтримують видатні вчені і викладачі: член-кореспондент Національної академії наук України М. В. Щербина, професори В. Д. Гордевський, Г. М. Жолткевич, В. І. Коробов, С. Ю. Фаворов, Л. А. Власенко, В. К. Дубовий, В. О. Золотарьов, М. Ф. Пацегон, Г. М. Скляр, В. М. Кадець, В. В. Фролов, К. М. Руккас, Н. М. Кізілова, Д.  Г. Шепельський, І. Є. Єгорова, завідувачі кафедр О. Л. Ямпольський, І. Т. Зарецька і В. Т. Лисиця — та видатні вчені й викладачі, cпівробітники інших науково-дослідних інститутів Національної академії наук України та навчальних закладів: академіки В. О. Марченко, Є. Я. Хруслов, Л. А. Пастур, члени-кореспонденти Національної академії наук України О. А. Борисенко, Г. М. Фельдман, професори А. Г. Боєв, С. В. Єршов, Б. Я. Кантор, В. М. Конторович та інші.

Плідна праця вчених і викладачів відзначена найпрестижнішими преміями, нагородами, медалями, почесними званнями, грантами, подяками. Сьогодні наукові дослідження, навчальний процес, методичну та організаційну роботу факультету забезпечують 60 викладачів і науковців, серед яких — академік і два члени-кореспонденти Національної академії наук України, 20 докторів та 30 кандидатів наук. На факультеті працюють 4 кафедри.

Наука, філії

Вчені і викладачі факультету математики і інформатики мають вагомі доробки в різних галузях математики і інформатики, є засновниками багатьох наукових шкіл Харкова, Києва та інших міст. На сьогодні на кожній кафедрі проводяться дослідження із сучасних фундаментальних та прикладних напрямів.

На кафедрі фундаментальної математики (завідувач — професор О. Л. Ямпольський) тривають дослідження в таких напрямах: геометрія підмноговидів в групах Лі, розшарованих просторах, просторах сталої кривини, ріманових просторах, геометрія і топологія шарувань, афінна диференціальна геометрія, нелінійні задачі математичної фізики і якісна теорія нескінченновимірних динамічних систем, комплексний і опуклий аналізи, теорія субгармонійних функцій, зростання та розподіл значень цілих та мероморфних функцій, математична та статистична фізика, різні класи диференціальних рівнянь, зокрема нелінійні інтегро-диференціальні, з запізнюючим аргументом та у банахових просторах, аналітична теорія ймовірностей, геометрія банахових просторів, алгебра.

На кафедрі прикладної математики (завідувач — лауреат Державної премії України, професор В. І. Коробов) — в таких напрямах: загальна теорія аналітичного розв’язку проблеми допустимого синтезу позиційного керування з обмеженнями на керування та його похідні до заданого порядку, яка ґрунтується на методі функції керованості і є подальшим розвитком прямого методу Ляпунова, проблема моментів Маркова на мінімально можливому відрізку та її застосування в теорії оптимального керування, проблема відображення нелінійних керованих систем на лінійні керовані системи, проблема керованості і стабілізації динамічних систем, керування коливаннями балки Тимошенко, алгебраїчні методи в теорії нелінійних керованих систем, чисельні методи у сингулярному й гіперсингулярному інтегральних рівняннях електродинаміки і теорії дифракції, задачі механіки суцільних середовищ й електродинаміки, математичне моделювання еволюції фізичних і фінансово-економічних систем, застосування спектрально-аналітичних і ймовірносно-статистичних методів, теорія функціонально-диференціальних, імпульсних і різницевих рівнянь типу Соболєва, спектральна теорія операторних жмутків, моделювання середовищ із ускладненими властивостями в електромагнітних полях, магнітогідродинамічні явища, рівновага й стійкість форм вільної поверхні рідин, що намагнічуються та поляризуються, і твердих тіл, які левітують в електромагнітному полі, динаміка ударних хвиль, властивості наношарових функціональних покриттів, плин рідин у навколишньому середовищі (річкові русла, екосистеми), моделювання артеріальної, опорно-рухової й зубної систем людини, термодинаміка біологічного зростання, дальній транспорт рідин у рослин і тварин, біотермогідромеханіка, оптимальні біомеханічні системи.

На кафедрі вищої математики та інформатики (завідувач — доцент В. Т. Лисиця) — в таких напрямах: модельні представлення нелінійних несамоспряжених і неунітарних операторів та їх застосування, теорія випадкових процесів, зокрема спектральні властивості випадкових процесів, методи розв’язування задач математичної фізики, теорії нелінійних коливань, обернені задачі, теорія дифракції, задачі обчислювальної математики і електродинаміки, геометрія многовидів та підмноговидів, гамільтонові системи із замкненими траєкторіями.

На кафедрі теоретичної і прикладної інформатики (завідувач — професор Г. М. Жолткевич) — в таких напрямах: математичне та комп’ютерне моделювання та його застосування під час розроблення програмного забезпечення та дослідження інформаційно-комунікаційних, природничих та соціально-економічних систем; математична логіка, теорія обчислюваності та їх застосування до теорії програмування та формальної верифікації програмного забезпечення, м’які обчислення та їх застосування у математичній статистиці та програмній інженерії; квантова інформатика. Кафедра активно співпрацює з компаніями-розробниками програмного забезпечення: EPAM, NixSolution, Sigma Sofware, Cloud Works та іншими.

Новою міждисциплінарною програмою факультету є підготовка фахівців з біостатистики за замовленням та підтримкою компаній “Intego Group” (США), “Expiriece” (США) та провідної міжнародної фармацевтичної корпорації “Roche Holding AG”. Ця програма відкриває для випускників факультету нові можливості у застосуванні своїх математичних знань і навичок у програмуванні для підтримки процесів розробки нових фармацевтичних препаратів.

Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма  закладами вищої освіти й науково-дослідними установами України, Росії, близького зарубіжжя, а також США, Франції, Німеччини, Бразилії, Великої Британії, В’єтнаму, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Мексики, Туреччини та інших країн. На факультеті успішно працює студентське наукове товариство. Студенти вже з молодших курсів мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями «Математика», «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки». На факультеті працюють дві спеціалізовані вчені ради: із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Математичний аналіз», «Диференційні рівняння», «Математична фізика», «Механіка рідини, газу і плазми» та із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями «Математичне моделювання та обчислювальні методи» й «Інформаційні технології».

Фахові видання

Факультет видає такі наукові журнали: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Математика, прикладна математика і механіка» та серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», які є фаховими.

Навчальна робота

Студенти усіх спеціальностей отримують фундаментальну математичну освіту протягом перших двох років навчання з подальшою поглибленою підготовкою залежно від обраної спеціальності, спеціалізації і власних інтересів.

Математики заглиблюються у теоретичні хащі математичного аналізу, диференціальних рівнянь, вищої алгебри, математичної фізики, геометрії і топології, математичної статистики, нескінченновимірних просторів, функціонального аналізу, теорії функцій дійсної і комплексної змінних, гомологічної алгебри — теорій, що складають величну споруду математики нового XXI століття.

Прикладні математики будують моделі фізичних, технічних та фінансово-економічних систем, використовують сучасне програмне забезпечення для розв’язання задач чисельного моделювання, комп’ютерної геометрії, керування системами та процесами. Вчаться створювати розширення та надбудови для систем інженерної комп’ютерної графіки, офісних та спеціалізованих математичних пакетів. Займаються моделюванням руху рідини, газу та плазми, яке пов’язане із задачами сучасної техніки, матеріалознавства, екології, нано- та біотехнологій, аерокосмічних та біомедичних застосувань. Опановують сучасні пакети прикладних програм для комп’ютерного моделювання складних процесів. Вивчають біомеханіку, яка широко застосовується в медицині, спорті та біомедичній інженерії.

Інформатики, тобто майбутні спеціалісти з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, вчаться відповідно до міжнародного стандарту підготовки фахівців COMPUTING CURRICULA 2005 розробляти програмне забезпечення як для локальних, так і для розподілених платформ, захищати інформацію. Застосовують математичне та комп’ютерне моделювання процесів і систем у різних галузях природознавства й техніки. Опановують системне програмування, системи керування базами даних, математичний аналіз комп’ютерних програм, квантову інформатику, вивчають та будують інформаційні системи.

Наприкінці четвертого курсу студенти складають кваліфікаційний екзамен на ступінь бакалавра. Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, у якому враховуються результати навчання за попередні 4 роки та результати вступних випробувань. Вступати в магістратуру можуть випускники всіх факультетів будь-яких закладів вищої освіти. Кафедри, що готують магістрів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання спеціальних курсів і виконання дипломних робіт протягом усього терміну навчання.

На факультеті діє програма подвійних магістерських дипломів з комп’ютерних наук з Університетом Ніцци – Софії Антиполіс (Франція), що дозволяє студентам за останній рік магістерської підготовки отримати досвід навчання за кордоном, пройти стажування в одному з відомих міжнародних наукових центрів у галузі інформатики і автоматики INRIA (Франція) та отримати, крім диплома магістра нашого університету, диплом магістра французького університету. Ця програма підтримується українським і французьким урядами, а також європейською програмою Erasmus+. За спеціальностями «Математика» та «Прикладна математика» діє програма подвійних магістерських дипломів з Університетом Лаквіла (Італія).

Декан

Григорій Миколайович Жолткевич
доктор технічних наук, професор


Телефони:+380 (67) 744-85-25 (Григорій Жолткевич), +380 (95) 148-99-22 (Олена Кислякова)
Електронна пошта: g.zholtkevych@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 6-47

Корисні посилання