Геології, географії, рекреації і туризму

Сайт факультету

Історія факультету

У різні роки на факультеті працювали такі визначні вчені, як геоботанік і землезнавець А. М. Краснов, антрополог і фізико-географ О. А. Іванівський, геологи Н. Д. Борисяк, І. Ф. Леваковський, Д. Н. Соболєв, О. В. Гурков, К. Н. Савич-Заблоцький, палеонтолог та палеогеограф В. П. Макридін, стратиграф І. М. Ремізов, літолог С. І. Шуменко, гідрогеолог Г. Г. Мальований, геоморфологи М. І. Дмитрієв, С. І. Проходський, гляціолог П. В. Ковальов, метеоролог Г. П. Дубинський, економіко-географ О. Т. Ващенко та багато інших.

Сьогодні факультет має значний науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес забезпечують викладачі найвищої кваліфікації. На п’яти кафедрах факультету працюють 16 докторів наук, професорів, 30 кандидатів наук, доцентів.

Факультет активно співпрацює з 8 університетами дальнього зарубіжжя і понад 20 закладами вищої освіти Білорусі, Молдови та інших країн СНД. Укладено угоди з Манчестерським (Велика Британія), Познанським (Польща), Сучавським (Румунія) та Асьютським (Єгипет) університетами про обмін студентами, згідно з якими кращі студенти можуть взяти участь у короткочасному навчанні та пройти практику за кордоном. Також проводиться активна співпраця з туристичною компанією “TEZ TOUR”, за умовами якої студенти мають змогу проходити стажування в Туреччині (м. Анталія). Навчальні й виробничі практики проходять у Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Закарпатті, Харківщині та за кордоном, зокрема в Молдові, Білорусі, Туреччині. Теоретична і практична підготовка студентів доповнюється навичками науково-дослідної роботи, яких вони набувають під час участі в науковій роботі кафедр.

Випускники факультету одержують направлення на роботу в геолого-розвідувальні та пошукові установи, науково-дослідні інститути, проєктно-вишукувальні організації, підприємства та фірми, що займаються зовнішніми економічними зв’язками та плануванням соціально-економічного розвитку, а також у середні навчальні заклади й заклади вищої освіти для викладання географії.

На факультеті активно розвивається студентське самоврядування, зокрема ефективна робота студентського наукового товариства факультету (про що свідчить популяризація наукової діяльності та більше число студентів, залучених до наукових досліджень), студентської ради факультету (активна участь в університетських заходах та організація факультетського дозвілля), профспілкового комітету факультету (інформованість студентів про можливі знижки на відпочинок, відвідання закладів культури та інші привілеї).

У 2014 році факультет перейменовано у факультет геології, географії, рекреації і туризму.

Кафедри:

1. Кафедра геології
Завідувач — Матвєєв Андрій Вячеславович
доктор геологічних наук
Телефон: +380 (57) 707-50-65
geologia.univer.kharkov.ua/

Наукові напрями кафедри геології: морфологія, мікроструктура, палео-біогеографія, палеобіогеохімія безхребетних та нанопланктону MZ+KZ України, СНГ, світу; науковий геологічний туризм. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за спеціалізацією «Геологія» (4 роки), за напрямом 6.040103 «Геологія»; магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за спеціалізацією «Науки про Землю. Геологія» (1 рік 4 місяці).

2. Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин
Завідувач — Фик Ілля Михайлович
професор, доктор технічних наук
Телефон: +380 (57) 707-55-38

Наукові напрями кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин: вивчення геологічної будови, літології, мінералогії та геохімії вугленосних формацій України, Росії, Польщі, Чехії і вивчення унікальних мінеральних утворень у вугільних покладах Донбасу; вивчення геологічної будови нафтогазових родовищ та їх розробка; вивчення евапорітових родовищ корисних копалин України.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за спеціалізацією «Геологія» (4 роки), за напрямом 6.040103 «Геологія»; магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за спеціалізацією «Геологія нафти і газу. Екогеохімія нафти і газу» (1 рік 4 місяці).

3. Кафедра гідрогеології
Завідувач — Удалов Ігор Валерійович
доктор геологічних наук
Телефон: +380 (57) 707-54-59,
Електронна пошта: udalov@karazin.ua

Наукові напрями кафедри гідрогеології: дослідження процесів формування підземних вод, трансформації хімічного складу підземної гідросфери, порушення її режиму під впливом антропогенних факторів, забруднення підземних вод та його попередження, інженерний захист споруд та територій, управління режимом підземної гідросфери.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за спеціалізацією «Геологія» (4 роки), за напрямом 6.040103 «Геологія»; магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за освітньо-професійною програмою «Гідрогеологія» за спеціалізаціями «Охорона підземної гідросфери», «Нафтогазова гідрогеологія» (1 рік 4 місяці).

4. Кафедра фізичної географії та картографії
Завідувач — Голіков Артур Павлович
професор, доктор географічних наук
Телефон: +380 (57) 707-53-60
Електронна пошта: physgeo@karazin.ua

Наукові напрями кафедри фізичної географії і картографії: проблеми безперервної географічної освіти, туристичного краєзнавства, розроблення наукових основ еколого-природоохоронного картографування, освітянського й комплексного тематичного картографування, наукові основи системного туристично-рекреаційного картографування регіонів України, гідрологічний режим та оцінювання якості вод басейну Сіверського Дінця й області, формування фітопогодних комплексів в умовах функціонування природних агромеліоративних систем.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» та за спеціалізацією «Географія» (з 2016 року, 4 роки), за спеціальністю 106 «Географія» (бакалаврські освітні програми «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (географія)» — «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота» (4 роки), магістерські освітні програми (1 рік 4 місяці): «Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування», «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі», 014.07 «Середня освіта (географія)» — «Географія, Людина і природа та туристська робота».

5. Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства
Завідувач — Нємець Людмила Миколаївна
професор, доктор географічних наук
Телефон: +380 (57) 707-52-74
Електронна пошту: soc-econom-region@karazin.ua

Наукові напрями кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства: регіональні проблеми стійкого розвитку, інформаційний обмін у соціогеосистемах та інформаційна географія, інформаційні технології у територіальному менеджменті, суспільно-географічне моделювання та прогнозування, просторовий аналіз регіональних соціогеосистем, регіональний розвиток та планування територій, моніторинг регіонального соціально-економічного розвитку, управління регіональним розвитком.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за спеціалізацією «Географія» (з 2016 року, 4 роки), за спеціальністю 106 «Географія» (бакалаврські освітні програми: «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія рекреації та туризму», за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (географія)» — «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»; — магістерські освітні програми (1 рік 4 місяці): «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні», «Географія рекреації та туризму», за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (географія)» — «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»).

Декан

Віліна Анатоліївна ПересадькоВіліна Анатоліївна Пересадько
доктор географічних наук, професор

Телефон: +380 (96) 931-77-02
Електронна пошта: geo@karazin.ua
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус, кімната 3-68

Корисні посилання