Науково-дослідна робота

Флуоресцентний мікроскоп фірми “Leica Microsystems GmbH” на біологічному факультеті

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. Розвиток та ефективна реалізація наукових досліджень в університеті є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі.

За такими показниками, як академічна репутація, якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання, присутність у глобальному інформаційному просторі, обсяг фінансування науково-дослідних робіт (у тому числі — обсяг позабюджетних коштів), а також грантового фінансування на виконання досліджень, кількість отриманих патентів, наукових публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, цитувань цих публікацій, число студентів, залучених до виконання наукової роботи, Каразінський університет посідає провідні позиції серед закладів вищої освіти України і є визнаним лідером української університетської науки.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету у 2022 році здійснювалась на засадах багатоканального фінансування, у межах виконання держбюджетних науково-дослідних робіт, робіт, що виконувались за кошти загального фонду державного бюджету, проєктів Національного фонду досліджень України, замовників госпдоговорів, міжнародних проєктів, що фінансуються МОН України, а також міжнародних проєктів, що фінансуються закордонними грантовими фондами.

Обсяг фінансування фундаментальних, прикладних досліджень та наукових робіт молодих вчених на 2022 рік за КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» склав 62 679,982 тис. грн. До тематичного плану наукових досліджень та розробок, які виконував університет за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році, включено 66 НДР, з них 42 НДР виконувались за фундаментальними дослідженнями на загальну суму 39 587,773 тис. грн, 21 НДР – прикладні дослідження на суму 20 484,328 тис. грн та 3 наукові роботи молодих вчених на суму 2 607,881 тис. грн.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.05.2022 № 470 університет отримав бюджетні кошти для підтримки трьох пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які увійшли до кваліфікаційних груп А та Б, а саме обсяг фінансування напрямів у 2022 році складає: Математичні науки та природничі науки – 2492,700 тис. грн; Біологія та охорона здоров’я – 33,7 тис. грн; Технічні науки – 118,000 тис. грн.

У 2022 році Каразінським університетом за тематичним планом виконувалося 6 науково-дослідних робіт, результати яких мають важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави й мають прикладні результати на загальну суму понад 6 млн грн. Взагалі за напрямами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що відповідають Переліку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки, які затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 600-р., університет виконував 36 науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 52790,129 тис. грн.

Для забезпечення збереження та належного функціонування 5 наукових об’єктів, що становлять національне надбання (Гербарій, Когерентно-оптичний процесор зображень Науково-дослідного інституту астрономії, Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії, Фонд книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки, Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики та цитології), Міністерством освіти і науки України у 2022 році виділені бюджетні кошти в обсязі 1174,00 тис. грн.

За кошти замовників у 2022 році виконувалося 15 науково-дослідних робіт на загальну суму 690,010 тис. грн (сума фактичних надходжень за 2022 рік – 578,755 тис. грн) та 17 грантів із різних джерел фінансування на суму 5 791,564 тис. грн. Щорічно в межах міжнародного співробітництва виконується низка проєктів STCU, Горизонт-2020, NATO, МАГАТЕ, CRDF, а також за угодами з міжнародними науковими центрами.

Учені університету у 2022 році виконували 6 грантів Національного фонду досліджень України (НФДУ), де університет є головним виконавцем з загальним обсягом фінансування 23 169,889 тис. грн, та 3 гранти – субвиконавцем.

У лютому 2022 року Каразінський університет у співпраці з дванадцятьма дослідницькими організаціями та університетами України став переможцем конкурсу й отримав грант на реалізацію проєкту «Ніч європейських дослідників 2022–2023» у межах програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».

У 2022 році у базі даних Scopus зареєстровано 748 наукових публікацій. Індекс Хірша університету дорівнює 82, загальна кількість публікацій – 12746. У базі даних Web of Science зареєстровано 454 публікації. Загальна кількість публікацій – 134536.

Університет має 39 наукових фахових періодичних видань. Ці видання включено до категорії «А» та «В».

Наукові видання університету індексуються в Web of Science Core Collection, а саме:

  1. Східно-європейський фізичний журнал.
  2. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія».
  3. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія «Геологія. Географія. Екологія».

У міжнародній наукометричній базі даних Scopus індексуються:

  1. Східно-європейський фізичний журнал
  2. Біофізичний вісник.

Університет є власником 346 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 50, патентів на корисні моделі – 287, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 9. У 2022 році отримано 31 патент. З них університет є власником 23 патентів (18 на корисну модель, 5 на винахід).

Основні результати наукових досліджень, що впроваджені в освітній процес, відображено у підручниках, навчальних посібниках, публікаціях. На базі університету функціонують 75 наукових структур, серед яких лабораторії, центри тощо, де студенти, аспіранти та молоді вчені протягом звітного року мали можливість отримати досвід наукової та інноваційної роботи.

Протягом 2022 року в університеті видано 95 монографій, 44 випусків «Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна», 47 збірників наукових праць, 3067 статей та тез доповідей, з них більше ніж 1100 – у закордонних виданнях. Організовано 23 виставки, взяли участь у 18 виставках. Проведено 71 конференцію, з них 45 – міжнародні.

 

Корисні посилання