Науково-дослідна робота

Флуоресцентний мікроскоп фірми “Leica Microsystems GmbH” на біологічному факультеті

Основна мета наукової і науково-технічної діяльності університету полягає в одержанні та використанні нових наукових знань, забезпечення якісної підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку; практичного впровадження наукових результатів.

За такими показниками, як академічна репутація, якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання, присутність у глобальному інформаційному просторі, обсяг фінансування науково-дослідних робіт (у тому числі — обсяг позабюджетних коштів), а також грантового фінансування на виконання досліджень, кількість отриманих патентів, наукових публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, цитувань цих публікацій, число студентів, залучених до виконання наукової роботи, Каразінський університет посідає провідні позиції серед закладів вищої освіти України.

У 2019 році виконувався широкий спектр наукових робіт з оборонної тематики.

За кошти замовників у 2019 році виконувалось 50 науково-дослідних робіт, у тому числі 3 НДР за договорами за зовнішнім зобов’язанням (Литва, Польща, Франція).

У 2019 році Каразінським університетом за тематичним планом виконувалися 8 науково-дослідних робіт і розробок, результати яких мають важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави.

З 2008 року в університеті діє «Фонд розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання». Метою створення цього фонду є, крім модернізації навчально-наукового обладнання, активізація наукової діяльності, підтримка науково-дослідних робіт, що пов’язані зі створенням та впровадженням новітніх технологій. У 2019 році виконуються 30 робіт.

Щорічно в межах міжнародного співробітництва виконується 7–10 проєктів УНТЦ, Горизонт-2020, NATO, МАГАТЕ, CRDF, а також за угодами з міжнародними науковими центрами. У 2019 році за міжнародними програмами й партнерськими угодами в Каразінському університеті виконувалися 12 робіт.

Результати наукових досліджень фахівців Каразінського університету відповідають світовому рівню та затребувані науковою спільнотою. У рейтингу за показниками бази даних SciVerse Scopus університет посідає друге місце серед ЗВО України за абсолютним значенням публікацій. Станом на 10 грудня 2019 року в базі даних Scopus університет має 580 публікацій. Індекс Хірша університету дорівнює 71, загальна кількість публікацій — 9 934.

Усього у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science) у базі даних зареєстровано у 2019 році — 958 публікацій (всього 8 365 публікацій).

Університет має 40 наукових фахових періодичних видань. Згідно з наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 року, ці видання включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України строком на 2 роки.

Протягом 2019 року видано 119 монографій (із них 44 — за кордоном), 61 збірник наукових праць, 4 898 статей та тез доповідей, з них 1464 — в іноземних виданнях. Проведено 198 конференцій, з них 57 — міжнародних, взято участь у 367 конференціях, у тому числі у 167 міжнародних.

 

Корисні посилання