Стратегія розвитку 2019–2025

Стратегія розвитку університету, фото Вікторія Якименко

Стратегія розвитку університету на 2019–2025 роки (презентація)

Стратегічне бачення університетського майбутнього

Стратегія розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки була затверджена рішенням Конференції трудового колективу університету від 27 грудня 2018 року. 

Вона передбачає розвиток університету за п'ятьма напрямами: університетська наука, освітня діяльність, місце університету в глобальному науково-освітньому просторі, інфраструктура каразінського університетського життя, університетський менеджмент.

Проєкти стратегії

Проєкт 1.1. 

«Підвищення конкурентної здатності університетської науки у світовому академічному просторі»

У межах проєкту заплановано створення ефективної системи організації наукових досліджень, яка б відповідала наявній нормативній базі й була здатна забезпечити конкурентоспроможність наукових шкіл та підвищити конкурентну здатність університетської науки у світовому академічному просторі. 

Проєкт передбачає вихід на світовий рівень за сучасними напрямами фундаментальної науки, виведення науково-метричних показників гуманітарної, суспільно-політичної, медичної та економічної науки на рівень, тотожний показникам природничих наук, і зміцнення позицій у міжнародних рейтингах.

Проєкт 1.2. 

«Модернізація матеріальної бази наукових досліджень»

Метою проєкту є створення в університеті матеріально-технічної бази для проведення конкурентоспроможних наукових досліджень та розвитку дієвих наукових шкіл. 

Проєкт спрямований на завершення аналізу сучасного стану матеріально-технічної бази наукових досліджень та за його результатами підготування пропозиції щодо списання застарілого обладнання, приладів та засобів вимірювання; створення в університеті Центру колективного користування коштовним та унікальним обладнанням. 

Проєкт 1.3

«Створення системи ефективного стимулювання викладачів та науковців до наукових розробок світового рівня, інноваційної діяльності, розвитку прикладних досліджень»

Проєкт спрямований на створення Фонду з підтримки й розвитку винахідницької діяльності в університеті (з метою розвитку прикладних досліджень, збільшення кількості патентів на винахід, забезпечення чистоти патентного пошуку та можливості підтримки патентів у закордонних країнах); створення Фонду розвитку та підтримки  start-up проєктів (з метою розвитку наукової, науково-технічної, грантової, інноваційної та інвестиційної діяльності в університеті, розвитку міжнародного наукового співробітництва та наукового рівня start-up проєктів і збільшення їх кількості, створення новітніх конкурентоспроможних за кінцевим продуктом розробок).

Проєкт 1.4. 

«Комерціалізація наукових розробок» 

Метою проєкту є розробка дієвого механізму просування комерційних пропозицій, розвитку start-up проєктів та проєктів соціального підприємництва.

Проєкт 1.5. 

«Створення системи комунікації з провідними національними та іноземними корпораціями, що зацікавлені в університетських інноваційних розробках»

Проєкт передбачає створення суб’єктів підприємницької діяльності (у формі ТОВ, наукового парку тощо), засновником яких є університет, що дозволить значно спростити взаємодію  з бізнес-партнерами; вирішення питання щодо необхідності створення Бізнес-інкубатору та Наукового парку університету  (з метою реалізації start-up проєктів та розвитку університетських підприємницьких ініціатив). 

Проєкт 1.6. 

«Ефективна аспірантура та докторантура»

Метою проєкту є створення ефективної з наукової, навчальної, методичної, економічної та організаційної точки зору системи підготовки кадрів вищої кваліфікації, яка б відповідала наявній нормативній базі. 

Проєкт передбачає формування уточнених завдань з підготовки кадрів вищої кваліфікації для факультетів і науково-дослідних інститутів університету серед громадян України та іноземних громадян; перегляд списку керівників аспірантів та наукових консультантів докторантів з урахуванням ефективності їх роботи та необхідності омолодження цієї групи.

Проєкт 2.1. 

«Абітурієнт Каразінського»

Проєкт спрямований на підтримку та посилення наявної системи доуніверситетської роботи з талановитими дітьми, подальший розвиток успішних практик профорієнтаційної роботи, посилення та пошук нових можливостей популяризації університету для залучення талановитих та мотивованих вступників на бакалаврські програми, зокрема, природничого та фізико-математичного профілю, а також акцент на залучення внутрішніх і зовнішніх вступників на магістерські програми.

Проєкт 2.2.

«Випускник Каразінського»

Метою проєкту є розробка моделі загальних вимог до університетського випускника з органічним поєднанням професійних, соціальних, підприємницьких, мовних та комп’ютерних компетентностей.


Об’єднані проєкти 2.3-2.4

«Дидактична та психологічна адаптація першокурсників. Ефективний куратор»

Цей проєкт покликаний створити та підтримувати комфортний клімат для навчання, проживання та спілкування студентів-першокурсників, ефективної роботи кураторів академічних груп, спрямованої на розв’язання проблем студентів.

Проєкт 2.6.-2.7 

«Веб-платформа з працевлаштування та практичної підготовки Каразінського університету» 

Заплановано реорганізацію практики взаємодії із роботодавцями (базами практики), що існують, та створення сучасної інфраструктури для ефективної комунікації роботодавців (баз практики) та студентів в університеті, покращення практичної складової освітнього процесу. 

Проєкт 2.8.

«Електронне навчання» (створення ефективного динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання)

Проєкт спрямований на забезпечення доступу студентів денної та заочної форм навчання до якісних електронних освітніх ресурсів.

Проєкт 2.9. 

«Інформаційно-комп’ютерна компетентність викладачів»

Метою проєкту є створення засобів та методів моніторингу та підвищення рівня інформаційно-комп'ютерної компетентності працівників університету, які необхідні щодо послідовного та успішного впровадження, сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій як для університетського менеджменту, так і для реалізації новітніх підходів у навчальному процесі.

Проєкт 2.10.

«Англійська мова  в освітньому процесі»

Проєкт передбачає підвищення рівня володіння англійською мовою серед викладацького складу, науковців, адміністрації та студентів університету; збільшення кількості співробітників, що мають сертифікати B2, С1 для пожвавлення міжнародного співробітництва та публікацій у закордонних виданнях.   

Проєкт 2.11. 

«Новітні психолого-педагогічні технології навчання»

Проєкт покликаний розробити систему психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього процесу, до якої входять: банк новітніх психолого-педагогічних технологій, спрямованих на забезпечення якісної підготовки сучасних фахівців; підготовка школи саморозвитку суб’єктів освітнього процесу; науково-методичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням специфіки викладання дисциплін різного профілю.

Проєкт 2.12. 

«Модернізація матеріально-технічного та програмного забезпечення навчального процесу»

Проєкт спрямований на створення апаратно-програмної платформи інфраструктури корпоративної мережі університету (КМУ), здатної забезпечувати гарантований відкритий доступ до інформації та відкритий код  освітніх продуктів і технологій; оновлення комп‘ютерної техніки (строк експлуатації не більше восьми років), лабораторного обладнання, навчальних приладів та устаткування.

Проєкт 3.1

«Міжнародне партнерство»

Метою проєкту є інтенсифікація міжнародного співробітництва на двосторонніх та багатосторонніх договірних засадах.

Проєкт 3.2.

«Університет відкривається світу»

(створення міжнародно-орієнтованої моделі університетського брендингу)

Проєкт передбачає створення міжнародно-орієнтованого бренду університету для вирішення основних завдань університету (наприклад, рекрутинг українських та іноземних абітурієнтів, інтеграція у міжнародний академічний простір, міжнародне партнерство тощо);  забезпечення систематичних, регламентованих та унормованих дій з просування університету у міжнародному та вітчизняному вимірі.

Проєкт 3.3. 

«Випускники за кордоном»

Проєкт спрямований на створення сучасної загальної бази даних випускників університету  пофакультетно, які працюють або продовжують навчання за кордоном та випускниками-іноземцями, зокрема завдяки залученню випускників університету до наукової та практичної діяльності університету (спільні публікації, дослідження, редакційні колегії видавництв університету, залучення до розробки навчально-професійних програм, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців); формування «community випускників», які працюють в іноземних установах, та випускників-іноземців.

Проєкт 3.4. 

«Університетські видання у міжнародних наукометричних базах даних»

Проєкт спрямований на просування академічних видань університету до топових наукометричних баз; зміцнення позицій щодо рейтингів академічних видань університету; позиціонування університету як лідера серед видавців академічних видань в українському сегменті та східній Європі; збільшення англомовного контенту, спільні з зарубіжними університетами номери; впізнаваність фірмового стилю видань університету, підвищення представленості видань в Інтернет просторі, особливо в міжнародному сегменті.

Проєкт 3.5. 

«Міжнародна академічна мобільність»

Ключовою метою проєкту є інтенсифікація двосторонньої міжнародної мобільності.

Проєкт покликаний створити «Офіс координатора проектів Еразмус+ Каразінського університету», що забезпечить повний цикл з надання інформаційних, організаційних, консультативних та інших послуг й супроводу учасників двосторонньої міжнародної академічної мобільності. Також заплановане створення “Karazin Camp” (організація міжнародних літніх та зимових шкіл для студентів Каразінського університету та університетів-партнерів).

Проєкт 3.6. 

«Міжнародні грантові програми»

Проєкт спрямований стимулювати участь університетських підрозділів, викладачів і науковців у міжнародних проєктах та грантових програмах. У рамках роботи над проєктом планується залучення та консультування з експертами, зокрема з числа деканів та директорів науково-дослідних інститутів. 

Проєкт 3.7

«Іноземні студенти»

Метою проєкту є залучення іноземних громадян до навчання на всіх факультетах, розроблення і впровадження на факультетах якісних англомовних освітніх програм.

Проєкт передбачає створення  «Сервісного центру» Навчально-наукового інституту міжнародної освіти за принципом «єдиного вікна» (оплата навчання, визнання освітніх документів, поселення, страхування, видача довідок та документів, що стосуються освітнього процесу, бібліотечний сервіс, адаптація тощо).

Проєкт 4.1. 

«Стратегія розвитку Університетської клініки ХНУ іменi В. Н. Каразіна»

Проєкт передбачає поетапний перехід до охорони здоров'я, заснованій на

профілактиці та інформатизації галузі; якісній підготовці кадрів; створенні сучасної медичної інфраструктури.

Створення університетських клінік розглядається як механізм, що дозволяє здійснити інтеграцію кафедр ЗВО та лікувального відділення клініці для подальшого формування єдиного медико-індустріального комплексу в регіоні.

Проєкт 4.2. 

«Розвиток фізичного виховання та спорту Каразінського університету»

Проєкт передбачає розвиток інфраструктури фізичного виховання та спорту;

інтернаціоналізацію культури та спорту Каразінського університету; популяризацію університетського спорту серед студентів та молоді в Україні та за кордоном; розвиток спорту у науковій діяльності університету.

Проєкт 4.4. 

«Сучасна університетська бібліотека»

У ході проєкту заплановано досягнення таких основних цілей: наукова бібліотека університету має стати базою для підтримки наукових досліджень; наукова бібліотека має слугувати базою  для університетської освітньої діяльності; має посідати значне місце у глобальному науково-освітньому просторі.

Проєкт 4.5 

«Комфортні умови навчання, дозвілля та мешкання»

Проєкт спрямований на створення комфортних умов для навчання в аудиторіях, лабораторіях та спортивних приміщеннях, комп’ютерних класах, Центральній науковій бібліотеці, базах навчальної практики, обладнаних сучасними технічними засобами навчання та програмним забезпеченням відповідно до ліцензійних вимог Міністерство освіти і науки України;- забезпечення усіх здобувачів вищої освіти, які потребують житла на час навчання, місцями у студентських гуртожитках, які відповідають вимогам санітарних та будівельних норм.

Проєкт покликаний зробити всі навчальні корпуси та всю інфраструктуру університету  доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів з наявними документальним підтвердженням сертифікованого спеціаліста або уповноваженої установи; забезпечити виконання програми інклюзивного освітнього процесу в університеті.

Проєкт 4.6.

«Модернізація музейного комплексу»

Проєкт передбачає створення розгалуженого університетського музейного комплексу, з метою здійснення різноманітної роботи, яка відповідає принципам музейної педагогіки ХХІ століття (використання інноваційних методів, реалізація кросдисциплінарних проєктів, активна участь у процесах популяризації науки, музей як центр для комунікації з професійною спільнотою та широкими колами громадськості).

Проєкт 4.7.

«Службове житло»

Основною метою проєкту є придбання десяти службових квартир.

Проєкт 5.1 

«Класика, що випереджає час»

Цей проєкт передбачає вивчення й збереження кращих університетських традицій, збагачення університетської корпоративної культури, органічне поєднання традицій та інновацій задля формування позитивного іміджу Каразінського університету, гуртування колективу навколо університетських цінностей, удосконалення форм саморепрезентації університету. 

Заплановано здійснення цілеспрямованої політики пам’яті, маркування університетського простору, вироблення усталених ритуалів, які акумулюють європейські університетські традиції та водночас відповідають українським реаліям, дієвих форм саморепрезентації, визначення специфіки та напрямів розвитку сучасної університетської культури, формування корпоративної лояльності та групової ідентичності навколо університету.

Проєкт 5.2 

«Управлінські рішення»

Проєкт спрямований на оптимізацію процесів ухвалення, поширення та контролю за виконанням управлінських рішень, застосування проєктного підходу до розв’язання завдань.

Проєкт 5.3 

«Електронне управління»

Здійснення заходів для повного переходу із паперового документообігу на електронний.

Проєкт 5.4 

«Сучасні технології управління персоналом»

Заплановано запровадити в університеті автоматизовану систему управління персоналом, онлайн-моніторинг з актуальних питань розвитку й роботи персоналу університету за методикою «Assessment-центр», розробити електронну базу даних кадрового резерву, інструментарій соціальної підтримки персоналу університету, систему підвищення кваліфікації працівників університету за категоріями.

Проєкт 5.5. «Професійне зростання»

Проєкт передбачає впровадження сучасних технологій командоутворення, коучинг-технологій для розвитку та професійного, особистого, службового зростання персоналу, «інституту наставництва», системи планування кар'єри, втілення заходів, спрямованих на формування та розвиток корпоративної культури університету. Значний акцент — на підтримці молодих працівників.

 

Корисні посилання