Конференція трудового колективу

Відповідно до рішення Вченої ради від 26 вересня 2022 року, протокол № 15, кількість делегатів конференції трудового колективу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна складає 596 особи.

Зокрема делегати від науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників — не менше 446 осіб (75.1 % від загальної кількості делегатів); інші працівники — 31 особа; виборні представники з-поміж студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів — 90 осіб (15.15 % від загальної кількості делегатів); аспіранти — 10 осіб; докторанти — 2 особи; делегати від первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету — 12 осіб; делегати від первинної профспілкової організації працівників університету — 6 осіб, з них не менше трьох осіб — науково-педагогічні працівники, які працюють в університеті на постійній основі.

Зі Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу університету (далі – конференція), в якій повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу університету, включаючи виборних представників з-поміж студентів.

Загальна кількість делегатів конференції становить не менше 400 осіб.

Термін повноважень делегатів конференції від працівників університету становить три роки; делегатів конференції, які є виборними 34 представниками з-поміж студентів – один рік; делегатів конференції від аспірантів і докторантів – один рік.

Норми представництва делегатів конференції від працівників, студентів, аспірантів і докторантів університету визначає вчена рада університету.

Не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції повинні становити науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету, які працюють у ньому на постійній основі.

Делегатів конференції від науково-педагогічних, наукових та інших працівників обирають збори трудових колективів структурних підрозділів університету.

Делегатів конференції, які є виборними представниками з-поміж студентів, обирають студенти шляхом прямих таємних виборів. Кількість виборних представників з-поміж студентів має становити не менш як 15 відсотків складу делегатів конференції.

Делегатів конференції від аспірантів і докторантів обирає конференція аспірантів і докторантів університету. Кількість виборних представників аспірантів і докторантів має становити не менш як 2 відсотки складу делегатів конференції.

Підставами для припинення повноважень делегата конференції трудового колективу університету особою, яка є працівником університету, є письмова заява цієї особи або розірвання трудових відносин між університетом та згаданою особою. Підставами для припинення повноважень делегата конференції трудового колективу університету особою, яка представляє здобувачів вищої освіти, є письмова заява цієї особи або її відрахування з університету.

Делегата конференції трудового колективу замість особи, повноваження якої як делегата були припинені, обирають на термін до закінчення повноважень конференції трудового колективу.

Конференцію проводять при потребі, але не рідше одного разу на рік за ініціативою ректора, Наглядової ради університету, вченої ради університету, первинної профспілкової організації працівників, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів, вищого органу студентського самоврядування університету або ініціативної групи, яка повинна зібрати не менше 1/4 підписів працівників університету, для яких університет є основним місцем роботи.

Для підготовки проведення конференції трудового колективу університету розпорядженням ректора створюють робочу групу, до складу якої 35 повинні входити всі категорії учасників освітнього процесу. Робоча група готує список делегатів конференції, проводить реєстрацію делегатів перед початком конференції та повідомляє учасників конференції про наявність кворуму.

Конференція трудового колективу університету:

 • погоджує за поданням вченої ради університету Статут університету чи зміни (доповнення) до нього;
 • затверджує Правила внутрішнього розпорядку університету;
 • затверджує Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом університету;
 • затверджує Угоду між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів, вносить до неї зміни та доповнення;
 • заслуховує щороку звіт ректора та оцінює його діяльність;
 • затверджує програми економічного і соціального розвитку університету;
 • розглядає питання соціального захисту працівників університету;
 • за обґрунтованим поданням Наглядової ради або вченої ради університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора;
 • обирає представників до складу вченої ради університету з-поміж працівників університету;
 • заслуховує звіти ректора та профспілкових комітетів університету про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету та Угоди між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів;
 • розглядає інші питання діяльності університету.

Рішення конференції вважають правочинним, якщо на ній були присутніми не менше як 2/3 її складу. Конференція відкритим голосуванням обирає президію та з-поміж її членів – голову. Регламент роботи затверджує сама конференція. Рішення вважають прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на конференції делегатів.

Конференція трудового колективу обирає постійні комісії:

 • голова комісії — Серьогін Віталій Олександрович, декан юридичного факультету;

  члени комісії:

   • Фрідман Олена Анатоліївна, учений секретар університету;
   • Голтвянський Анатолій Володимирович, доцент кафедри молекулярної біології та біотехнології, заступник голови Первинної профспілкової організації працівників;
   • Дем’яненко Дарія Юріївна, начальник юридичної служби;
   • Попій Ірина Василівна, директор центру документації.
 • голова комісії — Тітенко Ганна Валеріївна, директор навчально-наукового інституту екології;

  члени комісії:

   • Карпенко Іван Васильович, декан філософського факультету;
   • Мурадян Олена Сергіївна, декан соціологічного факультету;
   • Чередниченко Тетяна Олександрівна, директор центру позаосвітньої діяльності.
 • голова комісії — Глущенко Ольга Вікторівна, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету;

  члени комісії:

   • Журавльова Ірина Казимирівна, директор центральної наукової бібліотеки;
   • Олійник Наталя Анатоліївна, директор Управління міжнародних відносин;
   • Семенов Андрій Юрійович, начальник служби цифровізації;
   • Сироїд Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету.
 • голова комісії — Бєлова Людмила Олександрівна, директор навчально-наукового інституту державного управління;

  члени комісії:

   • Хруслова Надія Семенівна, начальник планово-фінансового відділу;
   • Калугін Олег Миколайович, декан хімічного факультету;
   • Пахомова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету;
   • Крейдун Надія Петрівна, декан факультету психології.

Комісія з нагляду за дотриманням законодавства та Статуту університету у випадку порушень у діяльності університету законодавства або Статуту обов'язково інформує про це ректора і вчену раду університету, пропонує заходи для їх усунення. Комісія має право вносити пропозиції про зміни і доповнення до Статуту, які за поданням вченої ради університету повинні розглядатися на найближчій конференції трудового колективу. Комісія з етики виробничих відносин розглядає конфлікти, що виникають в університеті, за винятком тих, для яких законодавством установлено спеціальний порядок розгляду. Рішення комісії мають характер рекомендацій і направляються для реагування відповідним посадовим особам, керівникам і окремим членам колективу.

Корисні посилання