Академічна мобільність

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона передбачає можливість для учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому ЗВО на території України чи за її межами без відрахування чи звільнення з основного місця навчання або роботи.

Академічна мобільність буває вертикальною: навчання студента в іншому ЗВО, після закінчення якого він отримує відповідний ступінь — та горизонтальною: навчання в іншому ЗВО протягом певного періоду (семестру, навчального року), після чого студент повертається до рідного університету та продовжує навчання.

Основні види академічної мобільності:

– ступенева мобільність — навчання у ЗВО, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше закладів вищої освіти;

– кредитна мобільність — навчання у ЗВО, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у ЗВО постійного місця навчання.

Форми академічної мобільності учасників освітнього процесу, які здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних ЗВО: навчання за програмами академічної мобільності, мовне стажування, наукове стажування.

Форми академічної мобільності для здобувачів наукового ступеня доктора наук, науково-педагогічних і педагогічних працівників: участь у спільних проєктах, викладання, наукові дослідження та стажування, підвищення кваліфікації.

Академічну мобільність забезпечують такі інструменти: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, європейська та національна системи забезпечення якості вищої освіти тощо.

Учасниками академічної мобільності в Україні є вітчизняні та іноземні суб’єкти освітнього процесу, що беруть участь у відповідних програмах. Право на академічну мобільність забезпечується на підставі міжнародних договорів щодо співробітництва в галузі освіти та науки, міжнародних програм і проєктів, договорів про співробітництво, а також воно може реалізуватися вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного ЗВО на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. Реалізація академічної мобільності всіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» (Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність), Статуту університету.

Основними цілями академічної мобільності учасників освітнього процесу Каразінського університету є:

  • підвищення якості вищої освіти;
  • підвищення ефективності наукових досліджень;
  • підвищення конкурентоздатності випускників університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг і праці;
  • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;
  • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх і багатосторонніх угод між партнерськими закладами вищої освіти;
  • встановлення внутрішніх і зовнішніх інтеграційних зв’язків;
  • гармонізація освітніх стандартів партнерських закладів вищої освіти.

Програми обміну

Академічна мобільність передбачає участь фахівців університету в освітньому процесі іншого закладу вищої освіти України або за її межами. Відповідно до «Стратегії гармонізації державного управління країн ЄС та Східного Партнерства», яку підписали 28 країн Європи, зокрема й Україна, передбачено формування єдиного освітнього простору країн ЄС та Східного партнерства. Ця стратегія має на меті впровадження міжнародних програм студентського обміну (МПСО) і програм подвійних дипломів (ППД) між найбільшими українськими університетами та провідними університетами ЄС. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є активним учасником цього процесу. Так, за інформацією Міністерства освіти і науки України в міжнародних програмах студентського обміну взяли участь майже 1 000 осіб, які навчаються в університеті.

Найбільш ефективними серед програм є: Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright, програми Інституту відкритого суспільства (Вашингтон). Найвідомішою з програм ЄС зі сприяння студентських та академічних обмінів між ЄС та країнами за його межами є Erasmus Mundus, яку започатковано у 2004 році. Студенти старших курсів і науковці можуть отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС. Детальніше про проєкти Erasmus Mundus можна дізнатися за посиланням.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна також є асоційованим партнером проєкту MID та партнером у проєкті BMU-MID. Перелік усіх актуальних програм академічної мобільності, що реалізуються в Каразінському університеті, можна знайти за посиланням.

Більш детальну інформацію щодо участі у програмах академічної мобільності можна отримати у відділі міжнародних програм та академічної мобільності управління міжнародних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Відділ виконує координаційні та консультативні функції, а також відповідає за організацію та контроль міжнародних програм університету. Його завдання — організація та супровід програм академічного та науково-технічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними закладами вищої освіти та організаціями тощо.

Корисні посилання