Пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

На сьогодні кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації є хоча і молодою, але досить перспективною за своїм профілем, що зумовлено високою кваліфікацією персоналу, навчально-методичною роботою із застосуванням інноваційних підходів і актуальними науковими дослідженнями. Кафедра проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на медичному факультеті.

Історія

Історія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації створена на основі рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 27 серпня 2018 року шляхом реорганізації кафедри внутрішньої медицини. Завідувачем кафедри був обраний кандидат медичних наук Бринза Марія Сергіївна. У першому складі кафедри розпочали свою роботу асистентами випускники Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. До колективу кафедри також увійшли четверо викладачів, які здобули спеціалізацію зі спортивної медицини та реабілітації в Харківській медичній академії післядипломної освіти.

З перших днів організації й роботи кафедри велика увага приділялася навчально-методичній і науково-методичній роботі, були створені та розповсюджені методичні вказівки для підготовки студентів до лекцій та практичних занять. Викладання дисциплін проводилось і надалі ведеться англійською мовою на високому науковому і методичному рівні навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина».

Забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних та семінарських занять у розпорядженні кафедри є навчальні аудиторії в корпусі університету, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, та демонстраційними матеріалами.

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням у навчальному процесі анатомічних моделей, навчальних плакатів, медичних тренажерів і симуляторів, професійного діагностичного обладнання.

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фізичної реабілітації включає 5 кандидатів медичних наук, 4 доценти; 17 асистентів без наукового ступеня; 3 старших лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 81 %, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 19%.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Навчальна робота

Навчальна робота кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів за 5 дисциплінами державною та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи складає 17253 академічних годин, з яких 170 – лекційні, а 14120 – практичні заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України та удосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним заохоченням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу.

Практичні заняття проводять в умовах, що максимально наближені до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, беруть участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, під час чого отримують вже на етапі навчання неоціненний клінічний та практичний досвід.

У ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються та готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з’їздах тощо, в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця та заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо.

Дисципліни кафедри

На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації проводиться навчання студентів українською та англійською мовами за 5 дисциплінами, серед яких:

  • Догляд за хворими (практика) (курс 2, семестр 4)
  • Пропедевтика внутрішньої медицини (курс 3, семестри 5, 6)
  • Сестринська практика (курс 3, семестр 5)
  • Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія) (курс 4, семестри 7, 8)
  • Лікарська практика (курс 4, семестр 8)

Методична робота

Колектив викладачів кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна розробляє та постійно оновлює методичні комплекти за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі: Пропедевтика внутрішньої медицини; Внутрішня медицина (зокрема ендокринологія); Догляд за хворими (практика) та Сестринська практика.

Щорічно затверджуються оновлені робочі програми з кожної дисципліни для україномовної та англомовної денної форми навчання здобувачів вищої медичної освіти, які повністю відповідають структурі дисциплін та затвердженим робочим навчальним планам підготовки лікарів за спеціальністю 222 «Медицина».

Результатом колективної роботи кафедри є повне навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін на високому науково-методичному рівні, що відповідає сучасним вимогам вищої медичної школи та встановлено на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійноїпідготовки (ОПП) лікаря за фахом.

Кафедрою підготовлені методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять та методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти з кожної теми за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі, відповідно українською та англійською мовами. Надається орієнтовна карта роботи здобувачів вищої медичної освіти, де чітко визначені, послідовно та детально описані рекомендації щодо підготовки на кожному етапі практичного заняття. Наведено перелік основних теоретичних питань і практичних навичок, структура та зміст теми, надані тестові завдання для контролю вихідного та кінцевого рівня знань, вказана основна та додаткова література, у додатках є посилання на електронні ресурси навчально-методичних матеріалів кафедри.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів кафедри охоплює вивчення: особливостей ведення пацієнтів і прогноз після радіочастотної абляції фібриляції та тріпотіння передсердь; особливості електрокардіографічних показників у пацієнтів з цукровим діабетом; впровадження та вивчення новітніх методик реабілітації опорно-рухового апарату в пацієнтів із супутніми кардіоваскулярними захворюваннями.

Наукову роботу кафедра здійснює за кількома напрямками:

- навчання в аспірантурі;

- участь викладачів кафедри в наукових конференціях, семінарах;

- публікація наукових статей, тез доповідей;

- робота над кафедральною науковою темою;

- наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри;

За короткий період від моменту створення кафедри співробітники регулярно беруть участь у Всеукраїнських, а також Міжнародних конференціях. Особливо хотілося б виділити такі події, як:

• у вересні 2019 року 3 співробітників (Махаринська О.С., Октябрьова І.І., Золотарьова Т.В.) отримали Гранти Європейського товариства кардіологів (ESC Congress 2019 Educational Grant) і відвідали Європейський конгрес кардіологів спільно зі Світовим конгресом кардіологів, який відбувся у Парижі, Франція.

• на XX Національному конгресі кардіологів України асистент кафедри Золотарьова Тетяна Володимирівна була нагороджена дипломом за I місце на конкурсі молодих вчених.

Тільки за рік існування кафедри опубліковано 7 статей у вітчизняних виданнях, 1 стаття в міжнародному виданні (SCOPUS), 8 статей подано до друку і опубліковано понад 24 тез доповідей.

Невіддільною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь в клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковані статті в спеціалізованих виданнях, зокрема в закордонних.

Навчально-методичні матеріали розроблені та оформлені відповідно до вимог «Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», одержали гриф Науково-методичної ради університету.

Корисні посилання