Загальної та клінічної патології

Історія

Кафедра загальної та клінічної патології створено у 1996 році шляхом реорганізації кафедри загальної та клінічної біофізики. Тоді на кафедру було покладено викладання навчальних дисциплін з анатомії людини, гістології, загальної та клінічної патології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, спецкурсів з загальної патології та медичної біомеханіки. Першим завідувачем кафедри було призначено доцента О. А. Гуцола, який працював на цій посаді до 2003 року. За перші роки існування розпочалось створення музею анатомії людини та патологічної анатомії. Був зібраний архів мікропрепаратів з гістології та патологічної анатомії, розпочато дослідження рецепторів до злоякісних пухлин молочної залози.

За часів керування кафедрою О. А. Гуцола науковою темою кафедри було вивчення та порівняльний аналіз особливостей нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні. Спільно з викладачами студенти брали участь у розкопках поховань часів Хазарського Каганату та вивченні особливостей кісток на заняттях студентського наукового гуртка з анатомії людини. Засновником курсу топографічної анатомії та оперативної хірургії на кафедрі став видатний вчений, професор Г. М. Топоров, автор багатьох праць з анатомії людини та топографічної анатомії. Курсом анатомії людини завідувала доцент Наумова Елла Олександрівна, яка зробила великий внесок у розвиток викладання цього предмету на кафедрі. З перших років існування кафедри курс патологічної анатомії викладала професор Т. П. Якимова, яка прищеплювала студентам велику зацікавленість до дисципліни.

Напрями розвитку

З 2003 року по сьогодні на посаді завідувача кафедри працює кандидат медичних наук, доцент О.С. Проценко. За часів її керування кафедра загальної та клінічної патології стала справжньою фундаментальною, клінічною базою медичного факультету. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, ще дві виконуються; науковою тематикою робіт є морфологічне дослідження тканин та органів. Ведеться активна робота в рамках НДР спільно з Інститутом загальної та невідкладної хірургії АМНУ за темою: «Вивчення гетерогенності метаболічних та імунних розладів і проведення їх корекції до та після тімектомії у хворих на міастенію».

На кафедрі викладається великий перелік дисциплін: анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, патологічної фізіології та судової медицини, гістології, цитології та ембріології.

Усі лекції на кафедрі проводяться з використанням мультимедійного обладнання. Кафедра має власні розробки методичного матеріалу з усіх курсів. Викладачі постійно створюють та використовують у роботі електронні варіанти матеріалів методичного забезпечення навчального процесу, а також проводиться поновлення програм комп’ютерних класів для удосконалення методики викладання всіх курсів кафедри. В позааудиторний час проводиться залучення студентів до створення сучасної інформаційної бази з різних напрямків медичної науки з використанням можливостей Internet, оновлення цієї інформації.

Проводиться впровадження в навчальний процес оригінальних комп’ютерних програм тестування (тести, надані Центром тестування МОЗ України), що дозволяє студентам ретельніше готуватись до атестаційного контролю знань та допомагає викладачам ефективніше контролювати якість засвоєння навчального матеріалу студентами.

Відбір та заохочення студентів з метою підвищення мотивації самостійної навчальної роботи: визначення рейтингів студентів за групами та курсами; заохочення до участі у студентських наукових конференціях та олімпіадах, в роботі наукових гуртків; заохочення відмінників та студентів, що беруть активну участь у науковій роботі та громадському житті; висування кращих студентів на одержання іменних стипендій тощо.

На цей момент йде робота зі створення нових експонатів для музею анатомії та патологічної анатомії.

Співробітники кафедри мають спільні наукові проєкти з європейськими університетами (кафедра активно співпрацює з кафедрою анатомії університету Віттен/Хердекке, стоматологічний факультет, м. Віттен, Німеччина), вивчаючи морфологічні особливості черепів людей, що проживали на території Харківської області за часів Хазарського Каганату. У межах наукового проєкту з університетом Witten/Нerdecke University проводиться порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні.

Перелік курсів

  1. Анатомія людини (доцент Шерстюк С. О.).
  2. Гістологія, цитологія та ембріологія (лектор доцент Падалко В. І., практичні заняття веде ст. викладач Шаповал О. В.).
  3. Патоморфологія (лектор доцент Проценко О. С., практичні заняття веде також асистент Омельченко В. Ф.).
  4. Патологічна фізіологія (доцент Ремньова Н. О.).
  5. Оперативна хірургія з топографічною анатомією (ст. викладач Шаповал О. В.).
  6. Судова медицина (доцент Ремньова Н. О.).
  7. Секційний курс (доцент Проценко О. С.).

Усі курси кафедри забезпечені робочими програмами, тематичними планами роботи, методичними матеріалами та завданнями (в тому числі тестовими) для поточного та модульного контролю знань згідно з вимогами системи ECTS.

 

Корисні посилання