Нормальної анатомії та фізіології людини

Історія

Кафедра анатомії людини (нормальної анатомії та фізіології людини) була започаткована разом зі створенням медичного факультету у складі Харківського імператорського університету, який був заснований за ініціативи В. Н. Каразіна. Факультет університету став першим вищим навчальним закладом медичного спрямування на території України. Розвиток навчальної та наукової бази кафедри, становлення й зростання її наукового потенціалу нерозривно пов'язані з іменами завідувачів кафедри, професорів: І. Д. Книгіна, А. С. Венедиктова, П. А. Нарановича, Т. С. Іллінського, Д. Ф. Лямбля, М. О. Попова, О. К. Бєлоусова, В. П. Воробйова, Р. Д. Сінєльнікова і інших, які створили відомі в Україні та за її межами морфологічні школи.

20 листопада 1992 року Міністерство освіти України наказом за № 185 доручило Університету відновити підготовку фахівців з медицини з наданням їм права лікувальної діяльності. У березні 1993 року в Університеті було відкрито факультет фундаментальної медицини, на базі якого була організована кафедра загальної та клінічної патології відповідно до рішення Вченої ради університету №3 від 5 квітня 1996 року шляхом реорганізації кафедри загальної та клінічної біофізики.

Тоді на кафедру загальної та клінічної патології було покладено викладання навчальних дисциплін з анатомії людини, гістології, загальної та клінічної патології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, спецкурсів з загальної патології та медичної біомеханіки. Першим завідувачем кафедри було призначено к. мед. н., доцента Гуцол Олексій Андрійович, який працював на цій посаді до 2002 року. З 2002 року по теперішній час на посаді завідувача кафедри загальної та клінічної патології працює д. мед. н., професор Проценко Олена Сергіївна.

Відповідно до наказу № 3501-1/024 від 23 січня 2015 року була створена кафедра «Анатомії людини».

У 2021 році рішенням Вченої ради Каразінського університету змінена назва кафедри на поточну: кафедра нормальної анатомії та фізіології людини.

Забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на найвищому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в 7-ми лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять в розпорядженні кафедри є 10 навчальних аудиторій, музей Анатомії людини, анатомічний театр, препараторська, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами. Кафедра має безліч анатомічних препаратів, анатомічні муляжі та манекени.

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри нормальної анатомії та фізіології людини включає 1 доктора медичних наук, професора; 4 кандидатів медичних наук, доцентів; 8 асистентів без наукового ступеня; 3 старших лаборантів; 1 лаборанта. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 70%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 30%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 10 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Дисципліни

На кафедрі нормальної анатомії та фізіології людини проводиться навчання студентів українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовами за базовими дисциплінами медична біологіянормальна анатомія людини та нормальна фізіологія людини для студентів 1-2 курсів.

Методична робота 

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисципліни кафедри. Підготовлені кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в електронному депозитарії Університету, а також в друкованому вигляді.

З дисципліни кафедри розроблені та постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів з навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань і рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.

Корисні посилання