Неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

На сьогодні кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології є однією з провідних в Україні. Науково-педагогічний колектив кафедри представлений високо кваліфікованими спеціалістами. На кафедрі на високому рівні проводиться навчально-методична робота із використанням інноваційних підходів та наданням результатів сучасних наукових досліджень.

На кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології проводиться вивчення основних клінічних дисциплін, які поєднано в одну групу «нейронауки». У сучасній медицині, особливо після оголошення багатьма державами та міжнародними організаціями останнього десятиліття ХХ століття «Декадою мозку», поняття «нейронауки» стало використовуватися особливо широко, що підкреслює їх велике медико-соціальне значення.

З нейронауками пов’язані великі успіхи в поширенні знань про природу та патогенез, діагностику, лікування та профілактику неврологічних та психічних захворювань, втіленні у клінічну практику прижиттєвих досліджень структур головного мозку, новітніх біохімічних, радіоімунологічних та нейрофізіологічних досліджень, вивченні механізмів дії психотропних лікарських засобів тощо.

Були вивчені явища, що забезпечують функціонування нервової клітини, міжклітинні зв’язки та взаємодію мозкових структур. Все це дозволило значно розширити уяву про процеси, що протікають у нервовій системі та мають значення для її функціонування не тільки у нормі, а й при патології. Результатом цього стала поява нових методів діагностики та лікування неврологічних та психічних захворювань.

Історія

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології одна з найбільш «молодих» на медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона була організована у вересні 2017 року (Наказ ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 3501-1/346 від 12 вересня 2017 року) та почала свою роботу з 1 листопада 2017 року. Кафедра розташована на базі ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», який є клінічною базою кафедри.

Очолила кафедру з перших днів її роботи доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти Тамара Сергіївна Міщенко.

До складу кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології увійшла більшість співробітників ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», яка є клінічною базою кафедри та має 95-річну історію свого розвитку.

Підбиваючи підсумки 95-річчя ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», треба сказати, що дуже важливою передумовою його організації була наявність у Харкові однієї з найстаріших у нашій країні великої губернської земської психіатричної лікарні, яку було відкрито ще у 1796 році. На базі цієї лікарні (Сабурової дачі) працювали такі талановиті психіатри як П. О. Бутковський, П. І. Ковалевський, М. В. Країнський, В. О. Гіляревський, Є. О. Попов, К. І. Платонов, В. І. Ющенко, М. І. Мухін та інші, які зробили неоціненний вклад у розвиток та становлення неврології, психіатрії та наркології як наук в Україні.

На кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології проводиться вивчення основних клінічних дисциплін, які поєднано в одну групу «нейронауки». У сучасній медицині, особливо після оголошення багатьма державами та міжнародними організаціями останнього десятиліття ХХ століття «Декадою мозку», поняття «нейронауки» стало використовуватися особливо широко, що підкреслює їх велике медико-соціальне значення.

З нейронауками пов’язані великі успіхи в поширенні знань про природу та патогенез, діагностику, лікування та профілактику неврологічних та психічних захворювань, втіленні у клінічну практику прижиттєвих досліджень структур головного мозку, новітніх біохімічних, радіоімунологічних та нейрофізіологічних досліджень, вивченні механізмів дії психотропних лікарських засобів тощо.

Були вивчені явища, що забезпечують функціонування нервової клітини, міжклітинні зв’язки та взаємодію мозкових структур. Усе це дозволило значно розширити уяву про процеси, що протікають у нервовій системі та мають значення для її функціонування не тільки у нормі, а й при патології. Результатом цього стала поява нових методів діагностики та лікування неврологічних та психічних захворювань.

28 вересня 2020 року рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна назва кафедри змінена з «клінічної неврології, психіатрії та наркології» на «неврології, психіатрії, наркології та медичної психології".

Забезпечення кафедри

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на достатньо високому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам освіти.

Лекційні заняття проводяться в лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет.

Для проведення практичних та семінарських занять у розпорядженні кафедри є 8 навчальних аудиторій, що знаходяться на території клінічної бази кафедри в ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та 2 кімнати на території північного корпусу Університету. Навчальні кімнати обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, демонстраційними матеріалами, професійним діагностичним обладнанням. Навчання студентів безпосередньо пов’язано з роботою в клінічних відділеннях інституту, оглядом хворих, та супроводжується використанням професійного діагностичного обладнання. Співробітниками кафедри розроблено дистанційні курси навчання. Підготовлений банк навчальних відео- та аудіоматеріалів.

Кадровий склад 

Кадровий склад кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології включає 6 докторів медичних наук, професорів; 7 доцентів, кандидатів медичних наук; 10 асистентів кандидатів медичних наук; 5 асистентів без наукового ступеня; 4 старших лаборанти. Доля штатних співробітників складає 56 %, а зовнішніх сумісників – 44%.

Висока якість освіти З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., зокрема курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Навчальна робота

Навчальна робота є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології. На кафедрі проводиться навчання студентів за 4 дисциплінами державною та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи складає 12389 академічних годин, з яких 90 – лекційні, а 8890 – практичні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу. Студенти заохочуються до клінічної та наукової роботи кафедри.

У процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання.

Практичні заняття проводять в умовах, що максимально наближені до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, беруть участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо. Це дозволяє вже на етапі навчання отримати неоціненний клінічний та практичний досвід.

Дисципліни 

На кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології проводиться навчання студентів українською та англійською мовами за 4 дисциплінами, серед яких:

  • Неврологія (курс 4)
  • Психіатрія, наркологія (курс 4)
  • Медична психологія (курс 3)
  • Історія медицини (курс 1)

Методична робота

Колектив викладачів кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології розробляє та постійно оновлює методичні комплекти за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі.

Результатом колективної роботи кафедри є повне навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін на високому науково-методичному рівні, що відповідає сучасним вимогам вищої медичної школи та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної підготовки (ОПП) лікаря за фахом.

Кафедрою підготовлені методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять та методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти з кожної теми за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі, відповідно українською та англійською мовами.

Кафедрою підготовлені до друку понад десять навчально-методичних видань, які розроблені та оформлені відповідно до вимог «Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» та одержали гриф Науково-методичної ради університету.

Підготовлені кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, а також в друкованому вигляді.

Наукова робота 

Наукові дослідження проводяться співробітниками кафедри з моменту її існування. Вони стосуються різних питань неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, які ставить перед нами сьогодення. Одним із таких питань є когнітивні порушення, які представляють зараз важливу медико-соціальну проблему, актуальність якоїневпинно зростає у зв’язку із зростанням у популяції частки осіб старших за 65 років. Когнітивні порушення є проявами багатьох неврологічних, психічних та наркологічних нозологій. Вони зустрічаються у постінсультному періоді, як наслідок хронічної цереброваскулярної недостатності, при розсіяному склерозі, хворобі Вільсона-Коновалова, непсихотичних психічних розладах і ендогенних психозах, алкогольній залежності та при інших захворюваннях.

Тому викладачі кафедри вирішили об’єднати свої спостереження у науково-дослідній роботі «Вивчити особливості когнітивних функцій у осіб із різними формами неврологічних та психічних захворювань для удосконалення діагностичних та лікувальних заходів». Наукова діяльність проводиться у різних медичних лікувально-діагностичних закладах, основним з яких є ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»— клінічна база кафедри. Ми співпрацюємо з колективами інших установ у спільних наукових проектах.

Науковий керівник і наставник Тамара Сергіївна Міщенко доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом.

Науковий потенціал кафедри складають 6 докторів медичних наук, 16 кандидатів медичних наук. Колектив кафедри є частиною наукової і медичної спільноти України і світу, приймає участь в роботі профільних наукових медичних асоціацій і товариств. Провідні науковці неодноразово були відзначені почесними грамотамиПрезидії НАМН України, Харківської обласної державної адміністрації, профільних товариств.

З червня 2019 року на кафедрі видається міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» ХНУ імені В. Н. Каразіна. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: у галузі медичних наук категорія Б (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020) зі спеціальностей 222 Медицина «Неврологія», «Психіатрія, наркологія», 225 Медична психологія; у галузі психологічних наук (Наказ МОН України №627 від 14.05.2020) зі спеціальності 053 Психологія «Медична психологія». У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо.

Кафедрою організовано та проведено більшe 10 науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри діляться своїми напрацюваннями у доповідях та публікаціях, під час лекцій і практичних занять со студентами. Їх роботи видаються у монографіях, навчальних посібниках, методичних рекомендаціях, періодичних виданнях, у тому числі індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus та WoS.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентського наукового гуртку, який є структурним підрозділом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету.

Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових дослідженнях. Було підготовлено більше 50 студентів, які виступили з усними доповідями на 16 українських та міжнародних конференціях. Дві студентки виграли міжнародні гранти на стажування за кордоном. Серед найбільш талановитої молоді, з найкращого боку себе проявили такі студенти як: Сазонова Т.М., Кутіков Д.О., Деліч О.Б., Гвоздь В.В., Жадан Ю.Г.. Шепель В.В. та інші.

 

Корисні посилання