Стоматології

Кафедра стоматології в цей час проходить процес ліцензування освітньо-професійних програм підготовки фахівців другого та третього ступенів вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя». На сьогодні кафедрою проводяться тренінги з опановування практичних навичок за 8 темами. Клінічними базами кафедри є Медико-санітарна частина акціонерного товариства «Харківський тракторний завод», провідні стоматологічні клініки "Mamont" та "D&Gclinic". Колектив кафедри стоматології складається з 3 докторів медичних наук та 8 кандидатів медичних наук, які є досвідченими педагогами, клініцистами, висококваліфікованими професіоналами у різних напрямках стоматології та постійно підвищують рівень своєї компетенції на всеукраїнських та міжнародних конференціях, тренінгах, семінарах, форумах тощо.

Історія

Кафедру стоматології організовано з метою розширення діяльності медичного факультету з підготовки фахівців у вересні 2021 року Наказом в.о. ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна протокол № 6 від 31травня 2021 року.

Обов’язки завідувача кафедри покладено на доктора медичних наук, професора Ніконова Андрія Юрійовича, автора понад 150 наукових праць, 10 патентів.

Основу колективу кафедри стоматології складають науково-педагогічні працівники, які мають великий досвід роботи у Харківському національному медичному університеті та у Харківській медичній академії післядипломної освіти з підготовки фахівців-стоматологів, магістрів, лікарів-інтернів стоматологів, аспірантів, лікарів-спеціалістів, лікарів-стажерів, клінічних ординаторів, лікарів клінічних ординаторів іноземних фахівців, лікарів-резидентів, докторантів PhD. До штату кафедри входять 3 доктори медичних наук (серед них 2 професори) та 8 кандидатів медичних наук, лаборанти із медичною освітою.

Викладачі кафедри є висококваліфікованими клініцистами, мають сертифікати лікарів за всіма напрямками стоматологічної діяльності, володіють найсучаснішими та класичними методиками надання стоматологічної допомоги, постійно підвищують фахову кваліфікацію як в Україні, так й у провідних медичних закладах за кордоном.

Наукові інтереси співробітників кафедри охоплюють різнопланові напрямки сучасної стоматології, пов’язані із лікуванням та реабілітацією пацієнтів зі стоматологічної та щелепно-лицевою патологією.

Більшість викладачів мають другу вищу освіту з педагогіки вищої школи (освітній рівень — магістр), підтвердили фахове володіння англійською мовою сертифікатами про складання іспиту рівня В2. Співробітники кафедри стоматології пройшли стажування у провідних закладах вищої освіти України та світу.

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри стоматології включає 3 докторів медичних наук, з яких 2 професорів і 1 доцент; 8 кандидатів медичних наук, з яких 7 доцентів, 1 асистент; 2 лаборантів із медичною освітою. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 90%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 10%. На кафедрі проводить наукову та викладацьку діяльність 1 дійсний член інженерної академії України.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. В середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності працівників у вищих навчальних закладах становить 25 років.

Більшість викладачів мають другу вищу освіту з педагогіки вищої школи (освітній рівень — магістр), підтвердили фахове володіння англійською мовою сертифікатами про складання іспиту рівня В2. З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня співробітники кафедри стоматології пройшли стажування у провідних закладах вищої освіти України та світу, щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, тематичне удосконалення, в тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Навчальна робота

Після отримання ліцензії на освітню діяльність за освітньою програмою «Стоматологія» на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія планується навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю стоматологія.

Також плануємо розпочати освітню діяльність у сфері післядипломної освіти за спеціальністю 221 Стоматологія строком навчання 1 місяць (стажування зі спеціальності — стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія та ортодонтія), 0,5 місяця (тематичне удосконалення), 3 місяці (спеціалізація зі спеціальністю – терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія та дитяча стоматологія), 4 місяці (спеціалізація зі спеціальністю — хірургічна стоматологія), 6 місяців (спеціалізація зі спеціальністю — ортодонтія), 9 місяців (спеціалізація зі спеціальністю – щелепно-лицева хірургія), 0,25 місяця (тренінги з опановування практичних навичок),0,25 місяця (майстер-класи).

При підготовці здобувачів вищої освіти до програми внесені інноваційні напрямки, а саме – 3D-технології в медицині. Використання 3D-технологій при навчанні студентів підвищує якість підготовки сучасного стоматолога набагато ефективніше, ніж робота із живими пацієнтами. Використання 3D-технологій вимагає від студента-стоматолога знання комп’ютерних наук, ефективне формування компетенцій цього напряму можливе лише при навчанні студентів фахівцями кафедри стоматології медичного факультету.

Методична робота

Методична робота кафедри стоматології проводиться на постійній основі, а її результатом буде повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені кафедрою методичні матеріали будуть доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді.

З усіх дисциплін кафедра стоматології розробляємо методичне забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і вмінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять та для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів за навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань та рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.

Клінічні бази

Клінічними базами кафедри стоматології є медико-санітарна частина ПАТ «Харківський тракторний завод» та Харківська обласна клінічна лікарня.

На клінічній базі плануються проводити лекції, клінічні розбори за участю студентів, формування практичних навичок та закріплення здобутих теоретичних знань.

Корисні посилання