Онкології, радіології та радіаційної медицини

На сьогодні кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини є однією з провідних в Україні за своїм профілем, що обумовлено високою кваліфікацією персоналу, навчально-методичною роботою з використанням інноваційних підходів та актуальними науковими дослідженнями. Кафедра проводить підготовку студентів за спеціальністю 222 Медицина у галузі знань 22 Охорона здоров’я. Зараз кафедра є науково-методичним центром, який має в розпорядженні широку інформаційну та експериментальну базу, новітні технології викладання і проведення експериментальних і клінічних міждисциплінарних досліджень. На кафедрі проводяться сумісні навчально-методичні та науково-практичні семінари, які об'єднують фахівців онкологів, радіологів, та спеціалістів з радіаційної медицини.

Історія

Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна була заснована у вересні 2019 року на базі Інституту медичної радіології з метою розширення знань студентів і посилення професійної підготовки в області діагностики і лікування злоякісних новоутворень.

Першим завідувачем кафедри став директор ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук, професор Красносельський Микола Віленович.

Науково-педагогічний колектив кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями. На кафедрі на високому рівні проводиться навчально-методична робота з освітленням сучасних лікувальних і діагностичних методик.

Забезпечення кафедри

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в сучасних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних та семінарських занять у розпорядженні кафедри є навчальні аудиторії в корпусі університету, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, та демонстраційними матеріалами та інші навчальні аудиторії, які розташовані в ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується практичною демонстрацією і застосуванням у навчальному процесі теле-, відео- та мультимедійного обладнання, наочного матеріалу, тематичних таблиць, а також медичного обладнання, яке знаходиться на базі ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України». Студенти мають змогу побачити діагностичні та лікувальні заходи, відвідати операційні та маніпуляційні приміщення.

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини включає 3 докторів медичних наук, 1 професора, 7 доцентів, кандидатів медичних наук, 8 асистентів, 3 лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 31,25%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом – 68,75 %.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним науковим та лікувальним досвідом і потужним педагогічним потенціалом персоналу кафедри. З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Навчальна робота

Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів по 3 дисциплінам українською та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи становить 6253 академічних години, з яких 62 виділено на лекційні курси, а 5392 - на практичні заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання всіх дисциплін кафедри проводиться відповідно до рекомендацій і регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним залученням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо).

У процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного діагностичного обладнання, яке є на клінічній базі. Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічному обстеженні пацієнтів, виборі та проведенні лікувальних і діагностичних заходів в конкретних клінічних випадках, беруть участь в клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, отримуючи вже на етапі навчання неоціненний клінічний і практичний досвід.

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 1 і КРОК 2, яка здійснюється тестовими завданнями всіх доступних баз і банків тестів, із застосуванням спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів.

Наукова робота

Наукова робота кафедри є невіддільною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими фахівцями у своїх областях не тільки на території України, а й за її межами.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені в 8 статтях в журналах, які мають імпакт-фактор і входять в закордонні наукометричні бази, у 158 статтях вітчизняних спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені 5 патентами та авторськими свідоцтвами.

З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь в 15 конференціях, з'їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі в 10 - міжнародних.

Наукові контакти кафедри встановлені з ДУ «Інститут радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», з яким підписано договір про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведенні спільних науково-дослідних робіт.

Невіддільною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь в клінічних консиліумах, науково-практичних конференціях, зʼїздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковано 5 тез і одна стаття в спеціалізованих виданнях.

Корисні посилання