Забезпечення якості вищої освіти

 

Акредитація освітніх програм є дієвим інструментом зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: «Акредитація освітньої програми — оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми…»

З метою підготовки та проведення акредитації освітніх програм Університету надаємо загальну інформацію щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності з посиланнями на нормативні документи Університету згідно з рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми

 

Критерій 1. Проєктування та цілі освітніх програм

Проєктування освітніх програм Університету нерозривно пов’язане зі Стратегією розвитку Університету, результатами системного моніторингу ринку освітніх послуг і ринку праці, урахуванням регіонального, галузевого контексту, аналізом досвіду освітньої діяльності за подібними ОП у вітчизняних та іноземних закладах вищої освіти. Освітні програми створюються відповідно до Стандартів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій, з урахуванням наявних професійних стандартів. До проєктування освітніх програм залучені усі учасники освітнього процесу та зовнішні стейкголдери шляхом громадського обговорення.

 

   • Кожна ОП проходить щорічний моніторинг та змінюється відповідно до:

   • Програмні результати навчання за ОП Університету відповідають результатам навчання, запропонованим Стандартами вищої освіти за спеціальністю, рівнем (за наявності). Стандарти вищої освіти

    За відсутністю стандарту вищої освіти за спеціальністю, рівнем освітні програми Університету відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня

    Національна рамка кваліфікацій

    Освітні програми 2018 року

    Освітні програми 2019 року

    Освітні програми 2020 року

    Освітні програми 2021 року

    Освітні програми – доктор філософії

Критерій 2. Структура та зміст освітніх програм

Зміст ОП, формується відповідно до Стандарту вищої освіти, професійного стандарту (за наявністю), цілей освітньої програми, з можливістю реалізації індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти та з урахуванням думки внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів (щодо актуальності, практичної орієнтованості результатів навчання, якості викладання та структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами).

   • Загальний обсяг всіх освітніх програм, що реалізуються у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», Стандартам вищої освіти за відповідними спеціальностями та рівнями вищої освіти (за наявності)

    ОП бакалаврського рівня вищої освіти мають обсяг 240 кредитів ЄКТС;

    ОП магістерського рівня вищої освіти мають обсяг: освітньо-професійні 90 кредитів ЄКТС, освітньо-наукові —120 кредитів ЄКТС;

    Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії мають обсяг освітньої складової 40 кредитів ЄКТС.

    Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

    Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

    • Усі освітні програми, університету мають чітку структуру. Обов’язкові освітні компоненти складають не більше 75 % та спрямовані на отримання програмних результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти, Національною рамкою кваліфікацій та відбивають унікальність освітніх програм.

     Вибіркова складова освітньої програми, яка складає не менш ніж 25 % обсягу освітньої програми, передбачає вибір дисциплін, переліки яких оновлюється щорічно і спрямовані на їх опанування здобувачами різних освітніх програм.

     Структурно-логічна схема кожної освітньої програми засвідчує послідовність засвоєння освітніх компонентів та можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

    • Відповідно до Стратегії розвитку університету до 2025 року передбачено створення освітнього середовища, де визначальними є готовність до індивідуалізації програм, формування власного освітнього замовлення і бачення своїх освітніх перспектив, самовдосконалення й саморозвитку, вміння здобувати знання й продуктивно використовувати їх у професійній діяльності. Головне завдання — впровадження в дію механізмів, яки дадуть змогу побудувати та реалізувати кожному студенту індивідуальну освітню траєкторію.

     В Університеті формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентує:

     Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

     Індивідуальні освітні траєкторії студентів реалізуються через індивідуальні навчальні плани студентів (в Положенні п. 3.4.) та організацію вибору дисциплін (в Положенні п. 3.5.), можливість брати участь в програмах академічної мобільності, вносити зміни до індивідуального навчального плану та графіка навчального процесу (п.3.4.8 — 3.4.13 Положення).

     Вибіркові дисципліни

     Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна права на академічну мобільність

     Координують формування індивідуальних освітніх траєкторій деканати факультетів/інститутів, Управління якості освіти, відділ аспірантури та докторантури. Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з можливостями формування таких траєкторій під час Дня першокурсника, кураторських годин, дисципліни «Вступ до фаху (спеціальності)», зустрічей з науковими керівниками (для аспірантів).

    • Політика Університету щодо формування soft skills відкриває низку можливостей здобувачам, а саме:

     1. наявність обов’язкових освітніх компонентів, які формують соціальні навички

      Про підготовку до 2021/2022 навчального року

     2. вибір окремих дисципліни з переліку, що пропонує Університет (міжфакультетські дисципліни)

      Вибіркові дисципліни

     3. вибір окремих дисциплін, що пропонуються факультетом/інститутом (перелік дисциплін розміщується на вебсторінці факультету/інституту).
    • Університет присвоює професійні кваліфікації за окремими освітніми програмами:

     • «Медицина», магістр — кваліфікація «лікар»
     • «Середня освіта (предметна спеціальність)», магістр — «вчитель (за предметною спеціальністю)»
    • Обсяг навчального навантаження за кожним освітнім компонентом здобувачів визначається навчальним планом відповідно до освітньої програми. Освітній процес в університеті організовується за семестровою системою. Навчальний семестр триває, як правило, 5 місяців (вересень — січень та лютий — червень). Навчальний тиждень — складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин (18 кредитів). Канікули — перерва в освітньому процесі, що надається здобувачам вищої освіти для відпочинку. Канікули встановлюються, як правило, двічі на навчальний рік загальною тривалістю не менше ніж 8 тижнів. Графік освітнього процесу на навчальний рік визначає конкретні терміни проведення освітніх заходів (початок/закінчення навчального року, семестрів, триместрів, занять, практик, стажувань, сесій, канікул тощо).

     Кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) (крім міжфакультетських дисциплін за вибором) становить:

     • при навчанні за рівнем бакалавра — від 27  % до 60 % (від 8 до 18 годин в одному кредиті ЄКТС),
     • при навчанні за рівнем магістра — від 23 % до 60 % (від 7 до 18 годин в одному кредиті ЄКТС),
     • при навчанні за рівнем доктора філософії — 20 % (6 годин в одному кредиті ЄКТС) (окрім вивчення іноземних мов).

     При вивченні іноземних мов кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) (крім міжфакультетських дисциплін за вибором) становить:

     • при навчанні за рівнем бакалавра — від 60 % до 67 % (від 18 до 20 годин у одному кредиті ЄКТС),
     • при навчанні за рівнем магістра — від 50 % до 60 % (від 15 до 18 годин в одному кредиті ЄКТС),
     • при навчанні за рівнем доктора філософії — 40 % (12 годин в одному кредиті ЄКТС).

      Конкретна кількість аудиторних годин на семестр визначається навчальними планами.

      Інформація про фактичне навчальне навантаження здобувачів (зокрема самостійну роботу) отримується під час бесід з кураторами, опитування здобувачів.

   • Університет не проваджує освітню діяльність за дуальною формою здобуття освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

 

Критерій 6. Людські ресурси

Кадровий потенціал Університету є одним з найпотужніших в Україні.

У забезпеченні освітнього процесу залучено ________ докторів наук, професорів, __________ кандидатів наук, доцентів.

Реєстр гарантів освітніх програм

Корисні посилання