Методики та практики викладання іноземної мови

Історія кафедри

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови була створена рішенням Вченої ради університету (відповідно до протоколу № 8 від 30.06.2006 р.) та відкрита у 2007 році. Перша назва, яку мала кафедра — кафедра методики та практики англійської мови. Потім кафедру було перейменовано у кафедру методики та практики викладання іноземної мови.

Кадровий склад

На кафедрі працює 25 науково-педагогічних працівників, серед яких чотири працівники мають вчений ступінь доктора наук: Пасинок Валентина Григорівна — доктор педагогічних наук; Самохіна Вікторія Опанасівна — доктор філологічних наук; Солощук Людмила Василівна — доктор філологічних наук; Шевченко Ірина Семенівна — доктор філологічних наук; чотирнадцять кандидатів наук: Байбекова Людмила Олександрівна — кандидат педагогічних наук; Безугла Тетяна Андріївна — кандидат філологічних наук; Довганюк Елла Володимирівна — кандидат філологічних наук; Дудоладова Альона Василівна — кандидат педагогічних наук; Дудоладова Ольга Василівна — кандидат філологічних наук; Колтунова Олена Ігорівна — кандидат філологічних наук; Михайлова Олена Валеріївна — кандидат філологічних наук; Полоцька Ольга Олександрівна — кандидат філологічних наук; Птушка Анастасія Сергіївна — кандидат філологічних наук; Руднєва Ірина Станіславівна — кандидат педагогічних наук; Скрипнік Ірина Юріївна — кандидат філологічних наук; Рябих Микола Володимирович — кандидат педагогічних наук; Свердлова Ірина Олександрівна — кандидат педагогічних наук; Шамаєва Юлія Юріївна — кандидат філологічних наук;. У складі кафедри є академік Академії наук вищої освіти України — доктор педагогічних наук, професор Пасинок Валентина Григорівна; академік АН ВО України Самохіна вікторія Опанасівна; академік АН ВШ України, доктор філологічних наук, професор Шевченко Ірина Семенівна.

Навчальна та наукова робота

Високий науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри дозволяє забезпечувати якісну підготовку спеціалістів з англійської мови як другої іноземної на денному відділення та як першої на заочному . По закінченні університету випускники денного відділення отримують кваліфікацію «Філолог, викладач двох іноземних мов та літератури / перекладач», а випускники заочного відділення отримують кваліфікацію «Філолог, викладач іноземної мови та літератури / перекладач»

Кафедра ставить за мету викладання другої іноземної мови на однаковому рівні з першою мовою. Для цього на четвертому та п’ятому курсах студенти складають державний іспит з другої іноземної мови. Кафедра здійснює підготовку за заочною формою навчання. За шість років навчання на заочному відділенні студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та одержує диплом бакалавра філології, викладача англійської мови. По закінченні семирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і одержують диплом магістра. Спеціалісти кафедри викладають такі дисципліни як «Іноземна мова І (англійська)», «Іноземна мова ІІ (англійська)», «Культура мовлення», «Вступ до мовознавства», «Методика викладання іноземних мов у середній школі», «Методика викладання іноземних мов у вищій школі», «Загальна теорія другої іноземної мови», «Стилістика», «Вступ до іноземної філології», «Лексикологія», «Лінгвокраїнознавство», «Основи міжкультурної комунікацій», «Сучасні методики викладання іноземних мов», «Основи наукових досліджень», «Історія лінгвістичних вчень», «Теоретична граматика», «Література країни, мова якої вивчається (англійська література)», «Спецкурс. Юридична англійська мова», «Спецкурс. Зіставна фразеологія», «Теорія мовної комунікації». Кафедра очолює методичну роботу на факультеті: проводяться олімпіади з англійської мови як другої іноземної мови для студентів 1-4 курсів, які вивчають англійську як другу іноземну, методичні семінари факультету іноземних мов.

Головними задачами кафедри методики та практики викладання іноземної мови є:

 • викладання другої іноземної мови на однаковому рівні з першою мовою;
 • аналіз сучасної теорії і практики мовленнєвої підготовки майбутніх вчителів/ викладачів із подальшою апробацією сучасних методів навчання іноземних мов в царині професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця;
 • професійна організація та проведення педагогічної практики студентів 4 курсу денного відділення, 5 курсу заочного та асистентської практики студентів 5, 6 курсів денного та 7 курсу заочного відділень;
 • вивчення теоретичних засад формування у студентів іншомовної мовленнєвої компетенції та розробка шляхів удосконалення якості професійної мовленнєвої підготовки випускників вищої школи;
 • розробка моделей навчання студентів, де феномен мовленнєвої діяльності реалізується на теоретичному та практичному рівнях;
 • формування у студентів особистісного інтересу до феномену мови та іншомовної мовленнєвої культури;
 • здійснення підготовки студентів за заочною формою навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра філології» із подальшою можливістю отримання наступного освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра»;
 • вдосконалення рівня викладання дисциплін з розширенням їх спеціалізації;
 • проведення методичної роботи з питань вдосконалення методики викладання іноземної мови (як у серендній, та і у вищій школах), культури мовлення, історії лінгвістичних вчень та літератури країни, мова якої вивчається, тощо;
 • проведення наукових розробок та їх втілення у практичну діяльність майбутніх викладачів та знавців мови з методики та дидактики вищої школи, основ формування професійних мовленнєвих умінь викладачів;
 • розробка проблем гендерних досліджень та політичного дискурсу, когнітивних моделей у вивченні мови та мовлення, аналізу дискурсу, соціолінгвістики, стилістики, лінгводидактики, прагмалінгвістики;
 • розробка сучасних технологій інтерактивного навчання, конструктивних вирішень конфліктів в системі освіти, фразеології, лінгвокультурології, дослідження концептів у різних видах дискурсів;
 • вивчення особливостей порівняльної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, нейролінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації, медіалінгвістики та соціолінгвістики, аналізу дискурсу, стилістики, лінгводидактики;
 • розробка засобів інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів та молодих науковців;
 • проведення міжнародних науково-методичних конференцій із підкресленням розмаїтності напрямків лінгвістики, педагогіки, методики, психології, лінгводидактики.
 • заохочення до міжнародних конференцій представників зарубіжних країн;
 • профорієнтаційна робота в школах міста та області з метою популяризації професії вчителя та викладача іноземної мови, а також
 • перекладача;
 • підготовка і публікація навчальних посібників і підручників, науково-методичної та іншої літератури.

За час існування кафедра методики та практики викладання іноземної мови виконала великий обсяг робіт щодо розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції із наступною апробацією у навчальному процесі та розробки методик теоретичної та практичної підготовки викладачів та перекладачів. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми та плани, опорні конспекти лекцій, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, екзаменаційні матеріали та білети, критерії оцінювання знань студентів, електронні версії посібників, програми педагогічної та асистентської практик. За ці роки кафедрою було видано 7 монографій, 18 збірників наукових праць, 138 навчально-методичний посібник, 621 статті, з них 315 — зі студентами, 567 тези доповідей.

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: +380 (57) 707-55-66
E-mail: metodengl@univer.kharkov.ua

Корисні посилання