Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики

Сайт інституту

Історія

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики є першим в Україні інститутом подвійного підпорядкування Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. Своїм існуванням інститут втілює в життя ідею про глибоку взаємодію академічної науки та вищої освіти. Необхідність створення такого інституту є велінням часу і продиктована економічними та енергетичними викликами Україні.

Історія навчально-наукового інституту починається з 12 липня 2001 року, коли спільним указом Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України було створено фізико-енергетичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Час створення та сучасний характер задач, які повинен вирішувати факультет, обумовлюють його визначення як «факультет третього тисячоліття».

1 листопада 2019 року фізико-енергетичний факультет було реорганізовано шляхом перетворення в навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.

Навчальна робота

Викладачі інституту разом зі студентами та аспірантами займаються інтенсивною науковою працею. Результати фундаментальних досліджень регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах, таких як “Physical Review Letters” та “Physical Review”. Прикладні дослідження співробітників інституту широко використовуються на практиці. Роботу «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та вдосконалення режимів їхньої експлуатації», серед авторів якої є співробітники ФЕФ академік НАН України Ю. М. Мацевітий і професор В. В. Соловей нагороджено Державною премією України.

На старших курсах загальні та спеціальні дисципліни викладають провідні вчені, які працюють на вістрі сучасної фундаментальної та прикладної науки. Зміст спецкурсів постійно оновлюють з метою врахування побажань численних замовників — представників підприємств та наукових установ.

 

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики проводить навчання за денною формою. Термін навчання в інституті — 6 років.

Інститут готує фахівців у галузі традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії за напрямом підготовки «Прикладна фізика». Навчання ведеться за спеціалізаціями: «Інформаційні технології в енергетиці», «Нетрадиційні джерела енергії та теплофізика».

Структура

У навчально-науковому інституті комп’ютерної фізики та енергетики діють чотири кафедри:

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах. Напрям діяльності кафедри — розробка та вдосконалення керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем, обробка даних в енергетиці.

Кафедра комп’ютерної фізики. Напрям підготовки кафедри — теоретичні знання та практичні навички роботи з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, у дослідженнях складних фізичних, технічних, енергетичних, медичних та екологічних систем.

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології. Напрям діяльності кафедри — фізика нетрадиційних (альтернативних і поновлюваних) джерел енергії, віртуальна і натурна розробка і створення новітніх матеріалів нетрадиційної енергетики, науково-дослідні роботи щодо запровадження ресурсоощадних технологій та забезпечення охорони навколишнього середовища.

Кафедра теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності. Напрям діяльності кафедри — теплофізичні та молекулярні основи перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії, енергоефективність та енергоощадження.

Працевлаштування випускників

Випускники інституту — висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення та складних енергосистем, а також у галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукомістким технологічним обладнанням. Діяльність випускників пов’язана з вивченням і використанням як традиційних джерел теплової та гідроенергії, так і сонячної, вітрової, водневої, геотермальної та інших видів відновлювальної енергії, а також атомної й термоядерної енергії.

Випускники навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики можуть працювати в провідних наукових, науково-виробничих і виробничих установах, приватних підприємствах, а також в енергогенерувальних і енергорозподільчих компаніях України. Вони мають право також бути викладачами у закладах вищої освіти, ліцеях та коледжах. Усіх випускників забезпечують роботою. Одержавши диплом бакалавра або магістра, вони мають можливість продовжити навчання в магістратурі або аспірантурі університетів України, США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу.

Освітні програми

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики здійснює підготовку за чотирма освітніми програмами:

Прикладна фізика енергетичних систем. Прикладна фізика енергетичних систем — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики та енергетики, які здатні вирішувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Комп’ютерна фізика. Комп’ютерна фізика — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики, комп’ютерного моделювання, аналізу даних, математичного та програмного моделювання процесів енергетики, обробки зображень в медичних та енергетичних застосуваннях задач прикладної фізики.

Прикладна фізика нетрадиційної енергетики. Прикладна фізика нетрадиційної енергетики — це сучасна освітня програма, орієнтована на засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в галузі фізики відновлюваних джерел енергії, нетрадиційних методів виробництва і транспортування електричної енергії, перетворення корисних для людства видів енергії, розроблення енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення, обробки даних у нетрадиційній енергетиці.

Моделювання енергетичних систем та енергоефективність. Моделювання енергетичних систем та енергоефективність — це сучасна освітня програма, спрямована на засвоєння теоретичних знань та отримання практичних навичок в галузі термодинаміки й молекулярної фізики, тепломасообміну, фізики низьких температур, математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів, комп’ютерного моделювання процесів тепломасопереносу, енергозаощадження та енергоаудиту.

Директор

Ірина Василівна Гарячевська

Ірина Василівна Гарячевська
кандидат технічних наук


Телефон: +380 (57) 705-11-39, +380 (57) 707-50-20, +380 (57) 335-28-66
Електронна пошта: i.garyachevskaya@karazin.ua
Адреса: кімната 205, північний корпус, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Корисні посилання