Науково-дослідний інститут біології

Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна створено у 1944 році відомим ученим-геронтологом, членом-кореспондентом НАН України О. Нагорним. У 1953–1989 роки інститутом керував академік НАН України В. Нікітін. За ці роки інститут став одним із провідних геронтологічних центрів нашої країни. На базі інституту кожні два роки проводяться міжнародні симпозіуми «Біологічні механізми старіння», функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальностями «Біохімія» і «Фізіологія людини та тварин»; в інституті є аспірантура з чотирьох спеціальностей: «Біохімія», «Фізіологія людини та тварин», «Біотехнологія», «Екологія». Інститут біології є головною організацією Міністерства освіти і науки України з біологічних наук.

Сьогодні в інституті працюють 5 докторів наук та 20 кандидатів біологічних наук. Значна частина наукових досліджень, які проводяться в інституті, пов’язана з дослідженням механізмів розвитку та старіння організму. Ці дослідження проводяться у відділі молекулярної біології онтогенезу (завідувач відділу — доктор біологічних наук, професор А. Божков). У відділі біофізики мембран (завідувач відділу — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Ю. Нікітченко), у відділі генетики (завідувач — доктор біологічних наук, професор Ю. Шкорбатов) та у відділі фізіології онтогенезу (завідувач відділу — доктор біологічних наук, професор Н. Бабенко). Водночас співробітники інституту проводять дослідження механізмів адаптації (відділ клітинної біології та біотехнології, завідувач відділу — кандидат біологічних наук Н. Мензянова), екологічних проблем (група прикладних проблем екології тварин, керівник — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник А. Атемасов), а також розробляють сучасні методи біотехнології (відділ молекулярної біології онтогенезу та відділ клітинної біології та біотехнології).

У лабораторіях інституту проходять виробничі практики студенти біологічного, медичного факультетів, факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем. Фахівці інституту розробляють і читають курси лекцій з біотехнології, генної інженерії та приділяють велику увагу популяризації сучасних досягнень біології.

Власний сайт

Положення про науково-дослідний інститут біології

Корисні посилання