Центр соціально-гуманітарних досліджень

Центр соціально-гуманітарних досліджень 4 лютого 2016 року наказом ректора було реорганізовано з Науково-дослідного інституту соціально-гуманітарних досліджень, який було створено рішенням Вченої ради університету 29 квітня 2008 року.

Діяльність центру спрямована на проведення соціально-гуманітарних досліджень (соціологічних, маркетингових, електоральних, соціально-економічних тощо), а також досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних питань життєдіяльності університету із залученням до досліджень студентів під час проходження ними навчально-виробничої практики.

Структурними підрозділами Центру є:

  • відділ прикладної соціології;
  • відділ прикладної психології;
  • відділ проблем освіти.

Діяльність центру здійснюється за різними напрямами. Центр є співвиконавцем таких науково-дослідницьких проєктів:

1. Загальноуніверситетський моніторинг «Викладання очима студента», який із лютого 2003 року став основною формою контролю якості викладання в університеті. На сьогодні реалізовано двадцять масштабних опитувань студентів. Анкетування проводиться двічі на рік — на початку кожного нового семестру — й передбачає оцінювання студентами 1–4-х курсів усіх факультетів діяльності тих викладачів, які читали навчальні курси у попередньому семестрі й приймали заліки та іспити. Змістовні блоки анкети містять питання, пов’язані як з діяльністю викладача, так і з організацією навчального процесу. Майже на кожному етапі моніторингу разом з оцінюванням власне якості викладання, досліджується ставлення студентів до нагальних проблем університетського життя. Так, колектив інституту вже має досвід вивчення особливостей комунікації в навчальному процесі, стану комп’ютерної підготовки в університеті, налаштованості студентів на педагогічну діяльність, сталості професійного вибору та перспектив працевлаштування майбутніх випускників, ставлення студентів до нововведень Болонського процесу та різних форм проведення підсумкового контролю тощо. Про результати кожного етапу дослідження науковий керівник моніторингу доповідає двічі на рік на засіданні ректорату, дані опитування також регулярно стають предметом обговорення методичних комісій факультетів, аналізуються співробітниками навчально-методичного центру університету з метою подальшого розроблення рекомендацій із підвищення якості викладання. Щодо оцінок діяльності конкретних викладачів, то вони є інформацією з обмеженим доступом, тому їх аналізує сам викладач і декан факультету, на якому він працює. У разі потреби до цих даних можуть звертатися ректор і проректор з навчальної роботи, завідувачі кафедр.

2. Опитування студентів 1, 3 та 5 курсів. З осені 2011 року співробітники інституту разом із соціологічним факультетом університету проводять загальноуніверситетське дослідження думки студентів перших, третіх та п’ятих курсів усіх факультетів університету щодо різних аспектів університетського життя. Зокрема в межах дослідження було вивчено такі питання: ціннісні орієнтації та рівень толерантності студентів; базові практики проведення вільного часу; володіння іноземними мовами, активність у закордонних поїздках; користування інтернетом та соціальними мережами; задоволеність навчанням в університеті, підготовка до занять та труднощі під час навчання; оцінка умов навчання в університеті; студентське самоврядування та його повноваження; місце проживання студентів у м. Харкові; оцінка умов для проживання у гуртожитках університету; стан здоров’я студентів та їхні шкідливі звички; життєві та професійні плани студентів на майбутнє тощо.

3. Опитування «Вебсайт університету в оцінках студентів: переваги, недоліки та шляхи оптимізації». Навесні 2013 року співробітниками інституту соціально-гуманітарних досліджень реалізовано дослідження з вивчення думки студентів 1–4 курсів стосовно вебсайту Харківського університету, а також вебсайтів факультетів університету. До кола завдань дослідження входить визначити, як часто студенти відвідують сайти університету та факультетів, чи вони задоволені роботою цих сайтів, їхньою структурою, контентом, а також які недоліки вони вбачають в їхній роботі.

4. Дослідження іноземних студентів, що навчаються у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. У 2009–2010 роках співробітниками інституту соціально-гуманітарних досліджень було проведено соціологічне дослідження «Іноземні студенти університету». В межах дослідження було вивчено умови життя іноземних студентів у м. Харків та в Україні. Вибіркова сукупність склала 944 особи, метод збору інформації — анкетування. В межах реалізації дослідження було вивчено мотивацію навчання в університеті, джерела інформації про Каразінський університет, місце проживання іноземних студентів (гуртожиток, власна житлова площа, орендоване житло), оцінку умов проживання у гуртожитку, ставлення до проживання спільно зі студентами інших національностей, причини відмови від проживання у гуртожитку університету, оцінку умов навчання в університеті, оцінку викладачів університету, проблеми використання української та російської мови під час навчання, шляхи покращення умов навчання в університеті. звернення до органів, які працюють з іноземними студентами у Каразінському університеті, плани на майбутнє, матеріальні умови життя в Україні, проблеми, з якими іноземні студенти стикаються в Україні, спілкування іноземних студентів з іншими соціальними групами, негативне ставлення до іноземних студентів різних національностей, загроза власної безпеки та загроза власності, дозвілля іноземних студентів, настрої іноземних студентів.

5. Вища школа України: моніторинг правових механізмів функціонування (2012–2013 роки). Проєкт реалізується за співучасті Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень та юридичного факультету Каразінського університету, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». В межах проєкту було проведено комплексне соціологічне дослідження, що допомогло виявити типові порушення прав учасників освітнього процесу, рівень їхньої обізнаності зі своїми правами та обов’язками, а також рівень їхньої готовності захищати свої права. Референтними групами дослідження були студенти, викладачі ЗВО України, експерти (представники органів управління освітою, представники адміністрації ЗВО, юристи, освітяни, представники правозахисних організацій). Також в ході реалізації проєкту було створено базу даних типових порушень прав учасників освітнього процесу та забезпечено вільний доступ до неї. Основним результатом проєкту є публікація науково-практичного посібника з описом найбільш поширених випадків порушення прав та вказівкою на конкретні практичні дії щодо захисту прав суб’єктів освітнього процесу та розв’язання правових колізій.

6. Викладання історії в школі: на шляху до толерантності (2010–2011 роки). Проєкт реалізовано за співучасті Східноукраїнського фонду соціальних досліджень та історичного факультету Каразінського університету, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». В межах реалізації проєкту було проведено загальнонаціональне дослідження концепції змісту історичної освіти в Україні, спрямованого на отримання інформації щодо того, яким чином відбувається викладання історії України та всесвітньої історії у школах та чому саме навчають учнів з погляду культурної, етнічної та гендерної толерантності, вміння вести конструктивний діалог, аналізувати історичні події.

Співробітники центру спільно з колективом Східноукраїнського фонду соціальних досліджень брали участь у реалізації таких проєктів:

  • Міжнародний дослідницький проект TEMPUS «Розвиток студентського самоврядування: від пострадянської до європейської моделі» (грант ЄС, дослідження сучасного стану студентського самоврядування в Україні, організація Літньої школи для лідерів студентського самоврядування з участю європейських експертів, публікація 2-х-томної збірки за результатами проєкту, 2007–2008 роки);
  • Міжнародний дослідницький проект ENRI-EAST «Взаємодія європейських, національних та регіональних ідентичностей: нації між державами вздовж нових східних кордонів Європейського Союзу» (грант ЄС у межах FP7, дослідження кількісними та якісними методами деяких національних меншин, що мешкають в Україні, 2008-2011 роки);
  • Міжнародний дослідницький проект HITT–2008 «Здоров’я у час змін: тенденції у здоров’ї населення та політиці щодо здоров’я у країнах СНД» (грант ЄС у межах FP7, дослідження кількісними та якісними методами стану здоров’я населення та державної політики у цій галузі, 2008–2012 роки).

З жовтня 2015 року до лютого 2016 року співробітниками центру соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університета імені В. Н. Каразіна було проведено соціологічне дослідження «Студенти старших курсів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про своє навчання та майбутнє працевлаштування». В межах дослідження були опитані студенти III–VI курсів університету. В результаті опитування було визначено стійкість професійного вибору студентів старших курсів університету, особливості навчання студентів старших курсів в Каразінському університеті; професійні орієнтації студентів університету III–VI курсів, а саме: зайнятість студентів, додаткова робота під час навчання, плани працевлаштування, фактори вибору місця роботи, інформованість і частота звернення до центру працевлаштування студентів и випускників університету, а також думка студентів про те, які необхідні зміни в змістовності та організації навчання для підвищення конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці.

Центр тісно співпрацює з соціологічним факультетом університету, є, зокрема, базою виробничої практики для студентів 4 курсу. Разом із викладачами факультету психології, соціологічного та юридичного факультетів у жовтні 2011 року співробітники інституту організували та провели семінар для старшокурсників «Працевлаштування очима практиків».

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, цокольний поверх

Телефон: +380 (57) 707-55-55

Власний сайт

 

Корисні посилання