Науково-дослідний інститут хімії

Контакти підрозділу:

Науково-дослідний інститут хімії було створено у 1929 році, він є найпершим науково-дослідним інститутом Харківського університету. На сьогодні інститут складається з 4 наукових відділів: відділу фізичної хімії та електрохімії розчинів, відділу радіохімії і радіоекології, відділу фізико-органічної хімії, відділу теоретичної хімії та астрохімії. Має сертифікований центр стандартизації експериментальних даних, лабораторію міжмолекулярних взаємодій, склодувну майстерню, фонди наукової та науково-технічної літератури, комп’ютерну мережу. У штаті інституту плідно працюють один академік Академії наук вищої школи України, 6 докторів та понад 20 кандидатів наук. У тематиці науково-дослідної роботи поєднуються фундаментальні та прикладні напрямки. В інституті набули розвитку: дослідження процесів іонізації й електрокристалізації металів у водних та водноорганічних розчинах, створення безвідходних ресурсозберігаючих технологій для підприємств приладобудування та машинобудування; експериментальне й теоретичне дослідження процесів асоціації деяких класів органічних хромофорів, які супроводжуються зміненням спектрально-люмінесцентних властивостей розчинів і знаходять застосування у хімічному аналізі; фотоніка люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом люмінесценції; розвиток та застосування методу радіоактивних індикаторів для розв’язання прикладних завдань хімії, радіобіології та радіоекології; теоретичне дослідження електричних та магнітних властивостей молекул і молекулярних систем, комп’ютерне моделювання хімічних рівноваг зіркової та планетарних мас.

До числа наукових досягнень входять запатентовані способи: утилізації відпрацьованих травильних розчинів та вилучення з них мідьвміщуючих сполук; кількісного визначення хімічних токсикантів (поверхнево-активних речовин та інші); кількісного визначення біологічно-активнихкомпонентів (флавоноїди, антеціани, каротиносірка та інші) у продуктах рослинного походження; формування високотемпературних надпровідних шарів на металічних та діелектричних поверхнях. В інституті також створюються нові лікувально-профілактичні препарати для захисту організму людини від радіаційних пошкоджень. Деякі з них уже успішно пройшли медичні випробування та промислово випускаються. На договірних засадах інститут творчо співпрацює з понад 10 великими науковими центрами України й зарубіжжя (США, Польща, Англія, Швеція, Туреччина та інші).

Інститут бере участь у підготовці кадрів хімічного профілю через аспірантуру, докторантуру. На лабораторній базі інституту студенти проходять виробничу (дипломну) практику, а хіміки інших організацій — стажування. Спільно з хімічним факультетом щорічно видається журнал «Вісник Харківського університету. Серія хімічна». Щорічно до педагогічної діяльності залучаються провідні фахівці інституту, які здійснюють читають лекції, проводять лабораторні заняття, керують виконанням дипломних та бакалаврських робіт, плідно працюють зі тудентською та шкільною обдарованою молоддю.

Корисні посилання