Ботаніки та екології рослин

Власний сайт

Історія

Кафедра ботаніки існує в університеті з перших днів його створення (1804 року). Кафедра була заснована як кафедра природничої історії та ботаніки та за свою довгу історію кілька разів змінювала свою назву (кафедра ботаніки, кафедра морфології та систематики рослин, кафедра ботаніки нижчих і вищих рослин). Першим завідувачем став Франц Олександрович Делявінь. З 1829 по 1859 рр. кафедрою завідував Василь Матвійович Черняєв, який започаткував створення унікальної гербарної колекції. В різні роки кафедру очолювали вчені з різними науковими інтересами, кожний з яких зробив неабиякий внесок у розвиток ботанічної науки: Л. С. Ценковський, Л. В. Рейнгардт, В. М. Арнольді, О. А. Коршиков, Л. А. Шкорбатов, О. М. Матвієнко, Ю. М. Прокудін, Т. В. Догадіна. Концентрація цінних матеріалів В.М. Черняєва, М. С. Турчанінова, С. С. Щеглеєва, Г. Ф. Ширяєва, А. М. Краснова та інших учених заклала основу для створення унікального всесвітньо відомого Гербарію (CWU), що складає наразі національне надбання України.

Харківськими ботаніками було встановлено близько 100 нових родів та описано понад 1 000 нових для науки видів судинних рослин на території України; закладено основи природоохоронної діяльності в Україні та Росії (В.А. Талієв, А.М. Краснов), сформовано першу в Україні альгологічну школу. За повоєнні роки кафедра підготувала понад 700 спеціалістів-ботаніків; сформувала єдиний в Україні злаковий гербарій; викладачами кафедри опубліковано (особисто та у співавторстві) 30 монографій: визначників флори, наукових і науково-популярних видань.

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології. З 2011 року на базі кафедри ботаніки та екології рослин підготовка магістрів (спеціалістів) біології ведеться за новою спеціалізацією: Біоекологія і ботаніка, за денною та заочною формою навчання. Випускники кафедри (магістри та спеціалісти) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного, медико-біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: флористика, систематика, екологія, географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, фізіолого-біохімічні, цитологічні та біотехнологічні дослідження водоростей у культурі, розробка методів біологічного очищення стічних вод, вивчення флори та рослинності у зв'язку з проблемою збереження біологічного різноманіття, дослідження стану та розвитку регіональної екомережі. Тематика науково-дослідних робіт включає флористичні та онтогенетичні дослідження на заповідних територіях Лівобережної України; структурно-функціональну організацію фітоценозів як індикатор стану і сталості довкілля; дослідження систематичної, ценотичної та екоморфічної структури водних і наземних рослинних угруповань Лівобережжя. За останні 5 років співробітники кафедри та аспіранти опублікували понад 30 статей в фахових виданнях та близько 70 тез доповідей на наукових конференціях. Студенти активно беруть участь в науковій роботі. На базі кафедри проведено XI з’їзд Українського ботанічного товариства, III Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми сучасної альгології».

На кафедрі діє очна і заочна аспірантура. Наразі на кафедрі навчаються 4 аспіранти.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загального курсу «Ботаніка» для студентів біологічного та екологічного факультету. факультету за спеціальністю 091 «Біологія»: «Ботаніка: нижчі рослини», «Ботаніка: вищі рослини», «Системна біологія», «Інтелектуальна власність» та «Чинники успішного працевлаштування за фахом», та за спеціальністю 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)» - «Біологія рослин та грибів» (Розділ Біологія рослин), «Інтелектуальна власність», «Менеджмент кар’єри».

Для бакалаврів викладаються спеціальні курси: «Методи польових та лабораторних досліджень», «Медична ботаніка», «Загальна альгологія», «Фітоіндикація», «Біогеоценологія», «Основи ботанічної мікротехніки» (вибіркова дисципліна) та «Молекулярна ботаніка» (вибіркова дисципліна). Спецпрактикуми: «Аквакультура та альготехнологія», «Фіторізноманіття водних та перезволожених біотопів», «Фіторізноманіття наземних біотопів» та «ГІС-технології та біостатистика».

Для магістрів читаються спеціальні курси: «Сучасні проблеми біології», «Синекологія та синтаксономія», «Ліхенологія», «Проектування та ГІС-аналіз екосистемних послуг», «Прикладна біологія», «Ботанічна географія» та «Садово-парковий дизайн». Спецпрактикуми: «Фітосозологія та заповідна справа» та «Урбаноботаніка».

Кафедра ботаніки та екології рослин пропонує міжфакультетські вибіркові дисципліни для студентів різних факультетів: «Лікарські рослини», «Садово-парковий дизайн», «Ботанічне різноманіття регіону» та «Менеджмент кар’єри». Понад 80 % курсів, що викладаються на кафедрі, підтримуються на платформі Moodle для дистанційного навчання, курс «Інтелектуальна власність» сертифіковано.

Гербарій CWU

Гербарій Харківського національного університету CWU був заснований у 1825 році професором В. М. Черняєвим, як ботанічний кабінет кафедри ботаніки і є одним з найстаріших гербаріїв України. Він входить до найбільших гербаріїв України і нараховує у своїх фондах майже 300 000 одиниць зберігання. Гербарій володіє цінними в історичному та науковому відношенні колекціями, зокрема зборами В. М. Черняєва, М. С. Турчанинова, С. С. Щеглеєва, А. О. Потебні, Ю.М. Прокудіна та ін. До складу гербарію входять альготека та колекція живих культур водоростей. Також гербарій містить величезну колекцію старовинних мікологічних та ліхенологічних ексикатів. У 2009 р. гербарій CWU був признаний Національним надбанням України.

Куратор гербарію — Гамуля Юрій Гарійович, кандидат біологічних наук, доцент.

Корисні посилання