Положення про організацію інклюзивного навчання у Каразінському університеті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вченої ради
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
23 грудня 2019 р. протокол № 13
Введено в дію:
наказ ректора № 0211-1/764
від 24 грудня 2019 року

Положення про організацію інклюзивного навчання у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію інклюзивного навчання у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (далі − Положення) визначає організаційні засади інклюзивного навчання в університеті з метою реалізації права здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої освіти з урахуванням потреб та можливостей таких осіб.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої світи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 635, «Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», затвердженого наказом ректора № 0211-1/290 від 31 травня 2018 р., Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, наказів та розпоряджень ректора, інших нормативних документів.

1.3. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (далі — Університет) надає освітні послуги здобувачам вищої освіти на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів вищої освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром.

2. Основні напрямки діяльності

2.1. Ректор Університету на підставі письмового звернення здобувача вищої освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб, утворює інклюзивну групу — групу, де поряд із іншими здобувачами вищої освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

2.2. Утворення інклюзивної групи в Університеті та припинення її діяльності здійснюється відповідно до наказу ректора.

2.3. Гранична чисельність здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами в одній групі визначається виходячи з індивідуальних особливостей навчальнопізнавальної діяльності таких здобувачів вищої освіти, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

2.4. З метою організації інклюзивного навчання в Університеті в межах існуючої штатної чисельності може створюватися група психолого-педагогічного супроводу (далі — Група).

2.5. Група створюється наказом ректора Університету за поданням Навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти (далі — Центр).

2.6. Група планує, здійснює та контролює організацію і провадження інклюзивного навчання в Університеті.

2.7. Група співпрацює із структурними підрозділами Університету щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

2.8. Для здійснення діяльності Групи Центр залучає науково-педагогічних працівників Університету, представників адміністрації, а також, за потреби, представників факультету психології, медичного та соціологічного факультетів, працівників юридичного відділу Університету, фахівців Управління якості освіти та представників органів студентського самоврядування й первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів (за згодою).

2.9. До завдань Групи входить:

2.9.1. Співпраця із структурними підрозділами Університету щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, що передбачає, зокрема:

2.9.1.1. навчально-організаційний супровід — допомогу учасникам освітнього процесу в організації освітнього процесу, написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти з особливими освітніми потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо;

2.9.1.2. психолого-педагогічний (психолого-андрагогічний) супровід — системну діяльність, яка включає надання психологічної та педагогічної допомоги здобувачам вищої освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;

2.9.1.3. соціальний супровід — заходи щодо створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги для підтримки таких здобувачів вищої освіти.

2.9.2. Розробка індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, проведення моніторингу його виконання, внесення змін до нього.

2.9.3. Організація підготовки (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників Університету та соціальних працівників, волонтерів для роботи із здобувачами вищої освіти з особливими освітніми потребами шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо.

2.9.4. Консультація та надання методичної допомоги науково-педагогічним працівникам Університету щодо організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

2.9.5. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності з формування толерантного ставлення до здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

2.9.6. Співпраця із закладами соціального захисту населення, громадськими об’єднаннями з метою провадження волонтерської діяльності, спрямованої на підтримку здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

2.9.7. Розробка документів з організації та провадження інклюзивної освіти в Університеті.

2.9.8. Планування, організація та координація роботи із забезпечення сприятливих умов навчання, позанавчальної активності, соціальної та психологічної підтримки здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

2.9.9. Координація роботи заступників деканів з виховної роботи та кураторів академічних груп з питань, пов’язаних із організацією та провадженням інклюзивного навчання.

2.9.10. Надання безкоштовної психологічної підтримки студентам Каразінського університету.

2.10. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), підписується таким здобувачем вищої освіти та затверджується ректором Університету.

2.11. З метою створення належних умов для забезпечення навчальнореабілітаційного супроводу Університет може обладнувати ресурсні кімнати; приміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для занять з лікувальної фізкультури.

2.12. Супровід здобувача вищої освіти з особливими освітніми потребами можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

3. Фінансування

3.1. Університет надає освітні послуги здобувачам вищої освіти з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

Корисні посилання