Історіографії, джерелознавства та археології

Історія

Перша в Україні кафедра такого профілю. Вона була заснована 1 вересня 1964 р. за ініціативи відомого українського історіографа проф. В. І. Астахова. Спочатку вона мала назву: «історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії». З 1975 по 1978 рр. до складу кафедри входили історики-медієвісти. У 1978 р. на кафедру перейшли фахівці археології (Б. А. Шрамко, В. К. Міхеєв та ін.). З цього часу кафедра має сучасну назву: «історіографії, джерелознавства та археології». З моменту заснування кафедри її завідувачами були: проф. В. І. Астахов (1964–1972), проф. І. Л. Шерман (1972–1987), проф. Ю. Й. Журавський (1987–1991), проф. В. К. Міхеєв (1991–2001). З 2001 р. кафедрою завідує проф. С. І. Посохов.

Викладачі та співробітники кафедри здійснили значний внесок у розвиток історичної науки та освіти. Ще до заснування кафедри, В. І. Астахов надрукував один з перших на теренах СРСР навчальний посібник «Курс лекций по русской историографии», а І. Л. Шерман навчальний посібник «Русские исторические источники Х–ХVІІІ вв.», за якими навчалися студенти багатьох історичних факультетів країни. Викладач кафедри доц. Б. П. Зайцев став основоположником в Україні такої спеціальної історичної дисципліни як емблематика.

Проф. Б. А. Шрамко ще до входження до складу колективу кафедри виявив себе як визначний археолог, автор монографії «Древности Северского Донца». Проф. Б. А. Шрамко разом із проф. В. К. Міхеєвим заклали основи розвитку археології на кафедрі. Викладачка кафедри доц. В. І. Бутенко сформувала усталені традиції вивчення та викладання дидактики історії.

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та право здійснювати підготовку магістрів. Вона є випусковою за двома спеціальностями: «Архівознавство» (з 1995) та «Археологія» (з 2002).

Напрями діяльності

Кафедра побудована за проблемно-дисциплінарним принципом, що дає можливість викладати на кафедрі найширший спектр курсів та спецкурсів. Працівники кафедри викладають не лише базові дисципліни (історіографія, джерелознавство, археологія, етнологія, архівознавство, методологія історії), але й різноманітні спеціальні історичні дисципліни, музеєзнавство, історичне краєзнавство, історичну психологію, мистецтвознавство, а також дидактику історії та численні спецкурси археологічної та архівознавчої спрямованості. Всі навчальні дисципліни читаються за авторськими програмами.

Практичні навички студенти отримують як під час практичних занять, так і під час навчальних практик: археологічної, музейно-архівної, краєзнавчої, педагогічної, керівництво якими також здійснюють викладачі кафедри. Студенти мають можливість безпосередньо ознайомитися з діяльністю архівів, музеїв, реставраційних майстерень не лише м. Харкова, а й інших міст України. Студенти здійснюють проєктну діяльність, результатом якої є презентації, виставки та публікації.

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників та методичних розробок, регулярно здійснюють стажування у провідних університетах. Це надає можливість тримати високий рівень фахової підготовки студентів.

На кафедрі діють два студентські наукові гуртки: з історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін і археологічний. Викладачі та студенти кафедри беруть участь в організації засідань гуртка університетських історій (діє на базі Музею історії ХНУ), науково-практичного семінару з проблем регіональної і повсякденної історії (діє на базі Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька) та наукового семінару з проблем археології імені О. С. Федоровського (діє на базі Музею археології та етнографії Слобідської України).

Як і на всіх кафедрах факультету на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології проводяться музейна та педагогічні практики. Але кафедра проводить і практики які є ексклюзивними. До них відносяться археологічні, які є традиційними для нашої кафедри, а також краєзнавча, яка з’явилася останнім часом.

Археологічні практики проводяться після закінчення ІІ семестру для студентів І курсу і є обов’язковими. Практика є завершенням вивчення теоретичного курсу «Археологія», що викладається у ІІ семестрі, вона триває три тижні у липні-серпні і закінчується заліком. На сьогодні практики відбуваються в складі трьох археологічних експедицій: Більської, Германо-Слов’янської та Середньовічної. На кафедрі історіографії, джерелознавства та археології склалися три основні напрямки наукової роботи: «Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу», «Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини)», «Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи — раннє середньовіччя)». В межах цих напрямків розробляються різноманітні проблеми історіографії, джерелознавства, краєзнавства, археології та ін. За час існування кафедри її вченими було опубліковано понад 1500 наукових, науково-популярних і методичних праць. З них 30 — монографій, більш ніж 15 навчальних посібників.

Досягнення

На кафедрі стало традиційним проведення міжнародної наукової конференції «Астаховські читання». З 1995 р. за матеріалами конференції на базі кафедри видається «Харківський історіографічний збірник», а також серія «Джерелознавчі зошити».

У 1997 р. колектив кафедри був відзначений премією ім. Д. І. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців. При кафедрі працює Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (директор — С. І. Посохов).

Працівники кафедри беруть активну участь у діяльності Національної спілки краєзнавців (проф. С. М. Куделко входить до складу Правління Спілки), Спілки архівістів, Харківського історико-археологічного товариства (проф. С.І. Посохов — співголова), інших громадських об’єднань. Працівники кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з інших наукових і навчальних закладів.

Науково-дослідні теми кафедри

«Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу» (№ 0112U004748; науковий керівник — д.і.н., проф. С.І. Посохов)

«Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини)» (№ 0112U004969; науковий керівник — проф. С. М. Куделко)

«Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи — раннє середньовіччя» (№ 0112U004749; науковий керівник — к.і.н., доц. Скирда В. В.)

Партнери

1. Державний архів Харківської області. м. Харків. вул. Мироносицька, тел. +380 (57) 715-73-15.

2. Центральний державний науково-технічний архів України. м. Харків, вул. Університетська, 4. тел. + 380 (57) 731-15-98.

3. Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова. м. Харків. вул. Університетська, 5. тел. +380 (57) 731-58-89.

4. Харківський художній музей. м. Харків. вул. Жон Мироносиць, 11. тел. + 380 (57) 706-33-95.

5. Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленко. м. Харків. пер. Короленка, 1. тел. + 380 (57) 731-14-66.

Корисні посилання