Соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця

Власний сайт

Абітурієнту

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями:

- 106. Географія

освітньо-професійними програмами

- «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»,

- «Географія рекреації та туризму»

- 014.07. Середня освіта (географія)

освітньо-професійною програмою

- «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

магістрів за спеціальностями

- 106. Географія

освітньо-професійними програмами:

- «Економічна та соціальна географія»,

- «Географія рекреації та туризму»

- 014.07. Середня освіта (Географія)

за освітньою програмою

- «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота».

У 2021/2022 навчальному році зарахування на навчання буде здійснюватися за результатами ЗНО з:

 • української мови та літератури;
 • географії;
 • історії України, математики, іноземної мови, біології, фізики, хімії (за вибором).

Навчання проводиться за денною та заочною формами (за державним замовленням та на контрактній основі). Термін навчання для отримання рівня вищої освіти «бакалавр» — 3 роки 10 місяців, для отримання рівня вищої освіти «магістр» — 1 рік 4 місяці.

Історія та сьогодення

Кафедру економічної географії геолого-географічного факультету Харківського університету було засновано 1934 року.

У 2002 році кафедру перейменовано на «кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства», у 2023 році — на «кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця».

Сучасні наукові дослідження кафедри пов’язані з соціальною складовою в системі «Природа – Людина – Господарство». Розвиток досліджень відбувається в контексті стратегії стійкого розвитку.

Кафедра активно розвиває міжнародну співпрацю, зокрема уклала договори щодо співробітництва за програмою академічної мобільності Erasmus+ з Університетом Орадя (Румунія), Університетом Жирони (Іспанія), Талліннським університетом (Естонія), Університетом Акдезіз (Туреччина).

Студенти кафедри мають можливість протягом семестру навчатися у зазначених університетах, а викладачі протягом тижня пройти стажування та отримувати за цей період стипендію європейського рівня.

Також кафедра працює в межах договорів про співпрацю з Університетом Томаса Бати у Зліні та Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, форумах та семінарах (Чехія, Франція, Польща, Латвія, Німеччина, Бельгія, Білорусь, Канада, Іспанія, Малайзія), проводять в онлайн-форматі семінари та лекції (з колегами з Канади, Румунії); проходять наукові та практичні стажування у ЗВО Європейського Союзу та компаніях (Румунія, Польща, Естонія, Іспанія, Туреччина); запрошують відомих науковців Європи для проведення лекцій для студентів кафедри (викладачі із закладів вищої освіти Польщі, Естонії, Фінляндії, Іспанії, Румунії); публікуються у вітчизняних та закордонних виданнях, що індексуються у наукометричних базах "Scopus"/"Web of Science", зокрема у співавторстві з колегами з Румунії, Грузії тощо.

Кадровий склад

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця працюють висококваліфіковані спеціалісти – доценти та професори, можливості яких у науково-педагогічній, творчій діяльності відповідають профілю навчання та сприяють підвищенню якості підготовки молодих фахівців.

Фахову підготовку здійснюють 5 докторів наук та 9 кандидатів наук, які забезпечують освітню підготовку студентів із застосуванням сучасних методів та новітніх технологій навчання.

Навчальний процес

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни для бакалаврів:

 • Інформатика з основами геоінформатики
 • Основи менеджменту
 • Географічні інформаційні системи
 • Основи суспільно-географічного моделювання
 • Геоурбаністика
 • Політична географія з основами геополітики
 • Рекреаційне країнознавство
 • Екскурсознавство
 • Географія сфери послуг та індустрія туризму
 • Зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Статистичні методи обробки геоінформації

для магістрів:

 • Інформаційна географія і ГІС
 • Суспільно-географічне прогнозування
 • Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку
 • Географія агропромислових комплексів
 • Інформаційні технології в територіальному менеджменті
 • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Туристсько-рекреаційні ресурси світу
 • Зарубіжні освітні технології та системи
 • Педагогічний менеджмент
 • Практикум: Планування екскурсійних маршрутів
 • Семінар: Світова економіка

Значна увага приділяється освоєнню сучасних інформаційних та геоінформаційних технологій та їх застосуванню в навчальній і науково-дослідницькій роботі студентів. Студенти вивчають іноземну мову за вибором (англійська, німецька, французька).

Особливістю кафедри є проведення цікавих практик

Колектив кафедри завжди приділяв належну увагу практичній підготовці студентів, що є важливою запорукою формування професійних компетенцій та майбутнього працевлаштування. Навчальними планами передбачено навчально-природничу, навчальну професійно-орієнтовану, педагогічну, асистентську та виробничі практики.

На першому курсі студенти відвідують промислові підприємства, заклади соціальної сфери, адміністративні установи та інші підприємства Харкова, де знайомляться з технологією виробництва, зовнішніми зв’язками, особливостями логістики, функціональної та управлінською структурами установ тощо.

На другому курсі студенти проходять практику в різних регіонах України, зокрема таких містах: Київ, Кам’янець-Подільський, Хотин, Чернівці, Львів, у мальовничих куточках Закарпаття, Карпатських горах, Республіці Білорусь.

Щорічно студенти, починаючи з 2 курсу, мають можливість проходити практику за кордоном (Туреччина).

Студенти третього курсу в межах виробничої практики беруть участь у навчально-дослідницькій експедиції у Харківській області та регіонах України.

На п’ятому курсі студенти проходять виробничу практику у науково-дослідних установах НАН України, у Головному правлінні статистики у Харківській області, департаментах Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації, районних та міських радах, туристичних фірмах, на промислових підприємствах та підприємствах сфери послуг і в організаціях та установах м. Харкова.

Під час педагогічних практик студенти, працюючи в школах Харкова й області, отримують навички з методики викладання географії. Асистентські практики на кафедрі для студентів-магістрів створюють необхідну базу для подальшого викладання соціо-економіко-географічних дисциплін.

Місця можливого працевлаштування студентів

Наші випускники можуть працювати як фахівці з рекреації і туризму, менеджери з організації туристичних подорожей, гіди-екскурсоводи, менеджери ГІС-проєктів із територіального управління, фахівці з регіонального планування, консультанти з планування та управління територіями, фахівці з геомаркетингу та геологістики, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівці з регіональної політики, менеджери з розміщення продуктивних сил, демографи-економісти, експерти із зовнішньоекономічних питань, фахівці з управління природокористуванням, фахівці з соціальних питань, викладачі навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, вчителі школи та коледжу, організатори з позакласної та виховної роботи з дітьми.

Випускники кафедри працюють у туристичних фірмах та компаніях, науково-дослідницьких інститутах, які займаються питаннями екології, економіки та соціальної політики; органах управління всіх рівнів (районні, обласні, міські адміністрації, комітети Верховної Ради України); у банківських та комерційних структурах; ГІС-корпораціях та ІТ-секторі; підприємствах усіх галузей економіки; відділах збуту, постачання, логістики та міжнародних зв’язків, школах, коледжах, ліцеях, технікумах, ЗВО.

Дозвілля студентів

Для студентів організовуються екскурсії, тури вихідного,спортивні змагання, туристичні подорожі, квести, конкурси тощо.

Наукова робота студентів

Викладачі кафедри активно працюють зі студентами за актуальними науковими напрямами. Студенти проводять наукові дослідження, виконують окремі завдання науко-дослідних робіт, за результатами яких готують робот на конкурси наукових робіт, статті, тези тощо. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді з географії, посідають призові місця у Всеукраїнських, регіональних, Міських конкурсах. Студенти кафедри є переможцями низки конкурсів, стипендіальних програм тощо, а також мають змогу бути учасниками різних конференцій національного та міжнародного рівнях, що проводяться у різних містах та країнах, зокрема в Україні (Дніпрі, Києві, Львові, Чернівцях, Одесі, Ніжині та інших містах), Білорусі, Польщі, Чехії, Латвії, Угорщині, Румунії, Естонії, Німеччині, Франції та інших країнах.

На кафедрі працює Дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих учених. На його засідання студенти під керівництвом викладачів та аспірантів готують доповіді з проблем сучасних суспільно-географічних досліджень, а також беруть участь у їх обговоренні. Проводяться дискусійні засідання за результатами навчально-дослідницької експедиції та практик тощо.

Кафедрою проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку» та студентські конференції «Регіон: суспільно-географічні аспекти», в яких беруть участь провідні науковці, а також аспіранти, здобувачі і студенти українських та зарубіжних закладів вищої освіти.

Кафедрою у 2005 році засновано наукове видання «Часопис соціально-економічної географії», яке має статус фахового видання ВАК включено до 11 міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ. Це дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами досліджень.

Найкращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі, яка функціонує на кафедрі, для здобуття ступеня доктора філософії.

З 2009 року на кафедрі функціонує Спеціалізована вчена рада К 64.051.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02. — «Економічна та соціальна географія».

Контактна інформація

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 4, ауд. 3-62
Телефон: +380 (57) 707-52-74
E-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Корисні посилання